Zamówienia Publiczne

Zapytanie dotyczące najmu lokalu w gm. i m. Bełchatów

Termin składania ofert

Od 14.08.2017 do 22.08.2017

Miejsce i sposób składania ofert

Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej lub dostarczona na adres: Rozprza 97-340, Mierzyn14 Oferty, które będą dostarczane elektronicznie na wskazany adres e-mail powinny być podpisane przez Oferenta.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

misztelakrystian@gmail.com

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Krystian Misztela – prezes zarządu

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

508331624

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Wynajem powierzchni użytkowej w celu realizacji Żłobka dziecięcego umiejscowionego na terenie gm. i m. Bełchatów

Pomieszczenia muszą być zgodne ze standardami i przepisami zawartymi:

 • Ustawa z dnia 4 .02.2011 r o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 ( Dz. U. z 2011r Nr 45, poz 235 z późn. zm.)
 • Ustawa z dnia 24.08.1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1229 z późn. zm.);
 • Drogi ewakuacyjne wyjścia, dojścia powinny zostać oznakowane zgodnie z przepisami p.poż.
 • Min. 2 przyłącza wodno-kanalizacyjne.
 • Sieć telefoniczna i informatyczna ma być przystosowana do potrzeb Zamawiającego. W miejscach wymaganych mają być przygotowane przyłączenia zawierające gniazda: telefoniczne, sieciowe (230V).
 • Oferent powinien zapewnić bezpłatne miejsca parkingowe;
 • Budynek powinien być wyposażony w media niezbędne do prawidłowego funkcjonowania infrastruktury takich jak prąd, woda, ciepło, dostosowany do osób niepełnosprawnych,
 • Możliwość dostępu 24h/7dni.
 • Lokalizacji budynku na terenie gm. i m. Bełchatów o pow. nie mniejszej niż 260 m2
 • Lokalizacja placu zabaw 40 m2 przylegającego do obrysu budynku w którym ulokowany będzie żłobek

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Wynajem powierzchni pod realizacje zadań Żłobka Dziecięcego wraz z placem zabaw w celu realizacji projektu na terenie gm. i m. Bełchatów

Przedmiot zamówienia

Wynajem powierzchni pod zorganizowanie Żłobka Dziecięcego wraz z placem zabaw w celu realizacji projektu na terenie gm. i m. Bełchatów

Kod CPV

70130000-1

Nazwa kodu CPV

Wynajem nieruchomości stanowiących własność

Harmonogram realizacji zamówienia

Wynajem powierzchni w celu organizacji Żłobka w ramach projektu Żłobek Truskawka wraz z placem zabaw od Oferenta w okresie od 1.01.2018 do 31.12.2019 przy czym najem rozpocznie się na trzy miesiące przed 1.01.2018 w celu dostosowania lokalu.

Zastrzeżenie!!!

Wynajmujący będzie realizowany w pełnym okresie w momencie realizacji projektu.

W przypadku braku otrzymania dofinansowania na realizacje projektu „Żłobek Truskawka” umowa najmu zostanie skrócona

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy:
• Posiadają prawo do dysponowania lokalem.

Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej terminowe i zgodne z wymaganiami wykonanie zamówienia i nie są wobec nich prowadzone postępowania upadłościowe lub likwidacyjne.
• Oferent do oferty powinien dołączyć dokumenty potwierdzające spełnienie warunków.
• Zagwarantują niezmienną cenę na wynajem lokalu przez cały okres realizacji zamówienia.
• Zagwarantują możliwość przedłużenia umowy najmu po okresie zawartym w zapytaniu ofertowym w cenie oferowanej w odpowiedzi na zapytanie ofertowe.
Powyższe warunki udziału stanowią warunki dostępowe i będą oceniane na podstawie złożonych dokumentów na zasadzie spełnia / nie spełnia.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy:
• Posiadają prawo do dysponowania lokalem.
• Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej terminowe i zgodne z wymaganiami wykonanie zamówienia i nie są wobec nich prowadzone postępowania upadłościowe lub likwidacyjne.
• Oferent do oferty powinien dołączyć dokumenty potwierdzające spełnienie warunków.
• Zagwarantują niezmienną cenę na wynajem lokalu przez cały okres realizacji zamówienia.
• Zagwarantują możliwość przedłużenia umowy najmu po okresie zawartym w zapytaniu ofertowym w cenie oferowanej w odpowiedzi na zapytanie ofertowe.

Warunki zmiany umowy

Zamawiający dopuszcza zmianę warunków umowy w przypadku gdy:
• nastąpi konieczność zmiany terminu lub sposobu wykonania przedmiotu zamówienia na skutek zmian zasad finansowania zadania wynikającego z podpisanych przez Zamawiającego umów z Instytucjami Pośredniczącymi.
• nastąpi zmiana adresu miejsca zamieszkania Wykonawcy w trakcie trwania umowy, numerów kont bankowych oraz danych identyfikacyjnych.
• nastąpi zmiana adresu realizacji projektu lub siedziby Zamawiającego.
• nastąpi konieczność likwidacji oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w treści umowy.
• nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy;
• dopuszczalne są wszelkie zmiany nieistotne rozumiane w ten sposób, że wiedza o ich wprowadzeniu na etapie postępowania o zamówieniu nie wpłynęłaby na krąg Oferentów ubiegających się o zamówienie, ani na wynik postępowania.
• Zamawiający zastrzega możliwość udzielenia Wykonawcy wyłonionemu w trybie niniejszego postępowania zamówień uzupełniających, w wysokości nieprzekraczającej 50% całkowitej wartości zamówienia określonej w umowie zawartej z Wykonawcą. Zamówienia te muszą jednak być zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego. Wszelkie zamówienia dodatkowe realizowane będą na dodatkowe zamówienie Zamawiającego. Za usługi dodatkowe uznaje się usługi nie objęte niniejszym Zapytaniem Ofertowym nieprzekraczające łącznie 50% wartości realizowanego zamówienia, ściśle związane z przedmiotem umowy, a warunkujące prawidłowe jej wykonanie – wynikłe w czasie realizacji zadania, których wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji, których nie można było wcześniej przewidzieć oraz gdy z przyczyn technicznych lub gospodarczych zamówienia dodatkowego nie można oddzielić od zamówienia podstawowego, a wykonanie zamówienia podstawowego jest uzależnione od wykonania zadania dodatkowego.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Oferta powinna zawierać: pełną nazwę oferenta, adres oferenta, NIP, datę sporządzenia, termin ważności oferty.
Oferta winna być zgodna ze opisem przedmiotu zamówienia.
Oferta powinna zawierać:
– wypełniony i podpisany formularz oferty wraz z załącznikami potwierdzającymi spełnianie wymagań zapytania ofertowego.
– wypełnione i podpisane oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych z Zamawiającym.
– Termin ważności oferty : min. 90 dni liczone od daty złożenia oferty.
• W razie potrzeby Zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania oferenta w celu uzupełnienia lub wyjaśnienia oferty.
• Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych i wariantowych.

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Kryterium oceny ofert stanowią:
• Cena netto za 1 m2 – 100%

Cena: 100% – Wartość punktowa kryterium „Cena” (max 100 pkt.) wyliczana wg wzoru:

𝐶𝑒𝑛𝑎 = 𝑛𝑎𝑗𝑛𝑖ż𝑠𝑧𝑎 𝑤𝑎𝑟𝑡𝑜ść 𝑜𝑓𝑒𝑟𝑡𝑦 brutto 𝑤ś𝑟ó𝑑 𝑜𝑡𝑟𝑧𝑦𝑚𝑎𝑛𝑦𝑐ℎ 𝑜𝑓𝑒𝑟𝑡/ 𝑤𝑎𝑟𝑡𝑜ść brutto 𝑤𝑠𝑘𝑎𝑧𝑎𝑛𝑎 𝑤 𝑏𝑎𝑑𝑎𝑛𝑒𝑗 𝑜𝑓𝑒𝑟𝑐𝑖𝑒 100
Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty kierując się punktowym systemem oceny kryteriów wg powyższego przydziału punktów (maksymalnie do uzyskania – 100 pkt).

Wykluczenia

Wykluczeniu w postępowaniu podlegają Wykonawcy/Oferenci powiązani kapitałowo i osobowo z Freedom Place sp. z o.o.

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a Oferentem, polegające w szczególności na:
• uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
• posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
• pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
• pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
• Z udziału w postępowaniu są wykluczeni Wykonawcy/Oferenci, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu, umieszczonych w zapytaniu ofertowym oraz załącznikach, które są integralną częścią zapytania ofertowego bądź też nie dołączyli niezbędnych dokumentów potwierdzających spełnienie w/w warunków.
• Z udziału w postępowaniu są wykluczeni Wykonawcy/Oferenci, którzy złożą ofertę po wskazanym terminie.

Zamawiający (beneficjent)

Freedom Place sp. z o.o.

Zapytanie dotyczące najmu lokalu w gm. i mieście Przedbórz

Termin składania ofert

Od 14.08.2017 do 22.08.2017

Miejsce i sposób składania ofert

Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej lub dostarczona na adres: Rozprza 97-340, Mierzyn14 Oferty, które będą dostarczane elektronicznie na wskazany adres e-mail powinny być podpisane przez Oferenta.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

misztelakrystian@gmail.com

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Krystian Misztela – prezes zarządu

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

508331624

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Wynajem powierzchni użytkowej w celu realizacji Żłobka dziecięcego umiejscowionego na terenie gm. i mieście Przedbórz.

Pomieszczenia muszą być zgodne ze standardami i przepisami zawartymi:

 • Ustawa z dnia 4 .02.2011 r o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 ( Dz. U. z 2011r Nr 45, poz 235 z późn. zm.)
 • Ustawa z dnia 24.08.1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1229 z późn. zm.);
 • Drogi ewakuacyjne wyjścia, dojścia powinny zostać oznakowane zgodnie z przepisami p.poż.
 • Min. 2 przyłącza wodno-kanalizacyjne.
 • Sieć telefoniczna i informatyczna ma być przystosowana do potrzeb Zamawiającego. W miejscach wymaganych mają być przygotowane przyłączenia zawierające gniazda: telefoniczne, sieciowe (230V).
 • Oferent powinien zapewnić bezpłatne miejsca parkingowe;
 • Budynek powinien być wyposażony w media niezbędne do prawidłowego funkcjonowania infrastruktury takich jak prąd, woda, ciepło, dostosowany do osób niepełnosprawnych,
 • Możliwość dostępu 24h/7dni.
 • Lokalizacji budynku na terenie gm. i m. Przedbórz o pow. nie mniejszej niż 225 m2
 • Lokalizacja placu zabaw 20 m2 przylegającego do obrysu budynku w którym ulokowany będzie żłobek

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Wynajem powierzchni pod realizacje zadań Żłobka Dziecięcego wraz z placem zabaw w celu realizacji projektu na terenie gm. i m. Przedbórz

Przedmiot zamówienia

Wynajem powierzchni pod zorganizowanie Żłobka Dziecięcego wraz z placem zabaw w celu realizacji projektu na terenie gm. i m. Przedbórz

Kod CPV

70130000-1

Nazwa kodu CPV

Wynajem nieruchomości stanowiących własność

Harmonogram realizacji zamówienia

Wynajem powierzchni w celu organizacji Żłobka w ramach projektu Żłobek Truskawka wraz z placem zabaw od Oferenta w okresie od 1.01.2018 do 31.12.2019 przy czym najem rozpocznie się na trzy miesiące przed 1.01.2018 w celu dostosowania lokalu.

Zastrzeżenie!!!

Wynajmujący będzie realizowany w pełnym okresie w momencie realizacji projektu.

W przypadku braku otrzymania dofinansowania na realizacje projektu „Żłobek Truskawka” umowa najmu zostanie skrócona

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy:
• Posiadają prawo do dysponowania lokalem.

Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej terminowe i zgodne z wymaganiami wykonanie zamówienia i nie są wobec nich prowadzone postępowania upadłościowe lub likwidacyjne.
• Oferent do oferty powinien dołączyć dokumenty potwierdzające spełnienie warunków.
• Zagwarantują niezmienną cenę na wynajem lokalu przez cały okres realizacji zamówienia.
• Zagwarantują możliwość przedłużenia umowy najmu po okresie zawartym w zapytaniu ofertowym w cenie oferowanej w odpowiedzi na zapytanie ofertowe.
Powyższe warunki udziału stanowią warunki dostępowe i będą oceniane na podstawie złożonych dokumentów na zasadzie spełnia / nie spełnia.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy:
• Posiadają prawo do dysponowania lokalem.
• Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej terminowe i zgodne z wymaganiami wykonanie zamówienia i nie są wobec nich prowadzone postępowania upadłościowe lub likwidacyjne.
• Oferent do oferty powinien dołączyć dokumenty potwierdzające spełnienie warunków.
• Zagwarantują niezmienną cenę na wynajem lokalu przez cały okres realizacji zamówienia.
• Zagwarantują możliwość przedłużenia umowy najmu po okresie zawartym w zapytaniu ofertowym w cenie oferowanej w odpowiedzi na zapytanie ofertowe.

Warunki zmiany umowy

Zamawiający dopuszcza zmianę warunków umowy w przypadku gdy:
• nastąpi konieczność zmiany terminu lub sposobu wykonania przedmiotu zamówienia na skutek zmian zasad finansowania zadania wynikającego z podpisanych przez Zamawiającego umów z Instytucjami Pośredniczącymi.
• nastąpi zmiana adresu miejsca zamieszkania Wykonawcy w trakcie trwania umowy, numerów kont bankowych oraz danych identyfikacyjnych.
• nastąpi zmiana adresu realizacji projektu lub siedziby Zamawiającego.
• nastąpi konieczność likwidacji oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w treści umowy.
• nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy;
• dopuszczalne są wszelkie zmiany nieistotne rozumiane w ten sposób, że wiedza o ich wprowadzeniu na etapie postępowania o zamówieniu nie wpłynęłaby na krąg Oferentów ubiegających się o zamówienie, ani na wynik postępowania.
• Zamawiający zastrzega możliwość udzielenia Wykonawcy wyłonionemu w trybie niniejszego postępowania zamówień uzupełniających, w wysokości nieprzekraczającej 50% całkowitej wartości zamówienia określonej w umowie zawartej z Wykonawcą. Zamówienia te muszą jednak być zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego. Wszelkie zamówienia dodatkowe realizowane będą na dodatkowe zamówienie Zamawiającego. Za usługi dodatkowe uznaje się usługi nie objęte niniejszym Zapytaniem Ofertowym nieprzekraczające łącznie 50% wartości realizowanego zamówienia, ściśle związane z przedmiotem umowy, a warunkujące prawidłowe jej wykonanie – wynikłe w czasie realizacji zadania, których wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji, których nie można było wcześniej przewidzieć oraz gdy z przyczyn technicznych lub gospodarczych zamówienia dodatkowego nie można oddzielić od zamówienia podstawowego, a wykonanie zamówienia podstawowego jest uzależnione od wykonania zadania dodatkowego.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Oferta powinna zawierać: pełną nazwę oferenta, adres oferenta, NIP, datę sporządzenia, termin ważności oferty.
Oferta winna być zgodna ze opisem przedmiotu zamówienia.
Oferta powinna zawierać:
– wypełniony i podpisany formularz oferty wraz z załącznikami potwierdzającymi spełnianie wymagań zapytania ofertowego.
– wypełnione i podpisane oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych z Zamawiającym.
– Termin ważności oferty : min. 90 dni liczone od daty złożenia oferty.
• W razie potrzeby Zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania oferenta w celu uzupełnienia lub wyjaśnienia oferty.
• Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych i wariantowych.

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Kryterium oceny ofert stanowią:
• Cena netto za 1 m2 – 100%

Cena: 100% – Wartość punktowa kryterium „Cena” (max 100 pkt.) wyliczana wg wzoru:

𝐶𝑒𝑛𝑎 = 𝑛𝑎𝑗𝑛𝑖ż𝑠𝑧𝑎 𝑤𝑎𝑟𝑡𝑜ść 𝑜𝑓𝑒𝑟𝑡𝑦 brutto 𝑤ś𝑟ó𝑑 𝑜𝑡𝑟𝑧𝑦𝑚𝑎𝑛𝑦𝑐ℎ 𝑜𝑓𝑒𝑟𝑡/ 𝑤𝑎𝑟𝑡𝑜ść brutto 𝑤𝑠𝑘𝑎𝑧𝑎𝑛𝑎 𝑤 𝑏𝑎𝑑𝑎𝑛𝑒𝑗 𝑜𝑓𝑒𝑟𝑐𝑖𝑒 100
Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty kierując się punktowym systemem oceny kryteriów wg powyższego przydziału punktów (maksymalnie do uzyskania – 100 pkt).

Wykluczenia

Wykluczeniu w postępowaniu podlegają Wykonawcy/Oferenci powiązani kapitałowo i osobowo z Freedom Place sp. z o.o.

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a Oferentem, polegające w szczególności na:
• uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
• posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
• pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
• pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
• Z udziału w postępowaniu są wykluczeni Wykonawcy/Oferenci, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu, umieszczonych w zapytaniu ofertowym oraz załącznikach, które są integralną częścią zapytania ofertowego bądź też nie dołączyli niezbędnych dokumentów potwierdzających spełnienie w/w warunków.
• Z udziału w postępowaniu są wykluczeni Wykonawcy/Oferenci, którzy złożą ofertę po wskazanym terminie.

Zamawiający (beneficjent)

Freedom Place sp. z o.o.

Zapytanie dotyczące najmu lokalu w mieście Rzgów

Termin składania ofert

Od 14.08.2017 do 22.08.2017

Miejsce i sposób składania ofert

Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej lub dostarczona na adres: Rozprza 97-340, Mierzyn14 Oferty, które będą dostarczane elektronicznie na wskazany adres e-mail powinny być podpisane przez Oferenta.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

misztelakrystian@gmail.com

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Krystian Misztela – prezes zarządu

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

508331624

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Wynajem powierzchni użytkowej w celu realizacji Żłobka dziecięcego umiejscowionego na terenie gm. Rzgów.

Pomieszczenia muszą być zgodne ze standardami i przepisami zawartymi:

 • Ustawa z dnia 4 .02.2011 r o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 ( Dz. U. z 2011r Nr 45, poz 235 z późn. zm.)
 • Ustawa z dnia 24.08.1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1229 z późn. zm.);
 • Drogi ewakuacyjne wyjścia, dojścia powinny zostać oznakowane zgodnie z przepisami p.poż.
 • Min. 2 przyłącza wodno-kanalizacyjne.
 • Sieć telefoniczna i informatyczna ma być przystosowana do potrzeb Zamawiającego. W miejscach wymaganych mają być przygotowane przyłączenia zawierające gniazda: telefoniczne, sieciowe (230V).
 • Oferent powinien zapewnić bezpłatne miejsca parkingowe;
 • Budynek powinien być wyposażony w media niezbędne do prawidłowego funkcjonowania infrastruktury takich jak prąd, woda, ciepło, dostosowany do osób niepełnosprawnych,
 • Możliwość dostępu 24h/7dni.
 • Lokalizacji budynku na terenie gm. Rzgów o pow. nie mniejszej niż 225 m2
 • Lokalizacja placu zabaw 40 m2 przylegającego do obrysu budynku w którym ulokowany będzie żłobek

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Wynajem powierzchni pod realizacje zadań Żłobka Dziecięcego wraz z placem zabaw w celu realizacji projektu na terenie gm. Rzgów

Przedmiot zamówienia

Wynajem powierzchni pod zorganizowanie Żłobka Dziecięcego wraz z placem zabaw w celu realizacji projektu na terenie gm. Rzgów

Kod CPV

70130000-1

Nazwa kodu CPV

Wynajem nieruchomości stanowiących własność

Harmonogram realizacji zamówienia

Wynajem powierzchni w celu organizacji Żłobka w ramach projektu Żłobek Malinka wraz z placem zabaw od Oferenta w okresie od 1.01.2018 do 31.12.2019 przy czym najem rozpocznie się na trzy miesiące przed 1.01.2018 w celu dostosowania lokalu.

Zastrzeżenie!!!

Wynajmujący będzie realizowany w pełnym okresie w momencie realizacji projektu.

W przypadku braku otrzymania dofinansowania na realizacje projektu „Żłobek Malinka” umowa najmu zostanie skrócona

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy:
• Posiadają prawo do dysponowania lokalem.

Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej terminowe i zgodne z wymaganiami wykonanie zamówienia i nie są wobec nich prowadzone postępowania upadłościowe lub likwidacyjne.
• Oferent do oferty powinien dołączyć dokumenty potwierdzające spełnienie warunków.
• Zagwarantują niezmienną cenę na wynajem lokalu przez cały okres realizacji zamówienia.
• Zagwarantują możliwość przedłużenia umowy najmu po okresie zawartym w zapytaniu ofertowym w cenie oferowanej w odpowiedzi na zapytanie ofertowe.
Powyższe warunki udziału stanowią warunki dostępowe i będą oceniane na podstawie złożonych dokumentów na zasadzie spełnia / nie spełnia.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy:
• Posiadają prawo do dysponowania lokalem.
• Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej terminowe i zgodne z wymaganiami wykonanie zamówienia i nie są wobec nich prowadzone postępowania upadłościowe lub likwidacyjne.
• Oferent do oferty powinien dołączyć dokumenty potwierdzające spełnienie warunków.
• Zagwarantują niezmienną cenę na wynajem lokalu przez cały okres realizacji zamówienia.
• Zagwarantują możliwość przedłużenia umowy najmu po okresie zawartym w zapytaniu ofertowym w cenie oferowanej w odpowiedzi na zapytanie ofertowe.

Warunki zmiany umowy

Zamawiający dopuszcza zmianę warunków umowy w przypadku gdy:
• nastąpi konieczność zmiany terminu lub sposobu wykonania przedmiotu zamówienia na skutek zmian zasad finansowania zadania wynikającego z podpisanych przez Zamawiającego umów z Instytucjami Pośredniczącymi.
• nastąpi zmiana adresu miejsca zamieszkania Wykonawcy w trakcie trwania umowy, numerów kont bankowych oraz danych identyfikacyjnych.
• nastąpi zmiana adresu realizacji projektu lub siedziby Zamawiającego.
• nastąpi konieczność likwidacji oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w treści umowy.
• nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy;
• dopuszczalne są wszelkie zmiany nieistotne rozumiane w ten sposób, że wiedza o ich wprowadzeniu na etapie postępowania o zamówieniu nie wpłynęłaby na krąg Oferentów ubiegających się o zamówienie, ani na wynik postępowania.
• Zamawiający zastrzega możliwość udzielenia Wykonawcy wyłonionemu w trybie niniejszego postępowania zamówień uzupełniających, w wysokości nieprzekraczającej 50% całkowitej wartości zamówienia określonej w umowie zawartej z Wykonawcą. Zamówienia te muszą jednak być zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego. Wszelkie zamówienia dodatkowe realizowane będą na dodatkowe zamówienie Zamawiającego. Za usługi dodatkowe uznaje się usługi nie objęte niniejszym Zapytaniem Ofertowym nieprzekraczające łącznie 50% wartości realizowanego zamówienia, ściśle związane z przedmiotem umowy, a warunkujące prawidłowe jej wykonanie – wynikłe w czasie realizacji zadania, których wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji, których nie można było wcześniej przewidzieć oraz gdy z przyczyn technicznych lub gospodarczych zamówienia dodatkowego nie można oddzielić od zamówienia podstawowego, a wykonanie zamówienia podstawowego jest uzależnione od wykonania zadania dodatkowego.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Oferta powinna zawierać: pełną nazwę oferenta, adres oferenta, NIP, datę sporządzenia, termin ważności oferty.
Oferta winna być zgodna ze opisem przedmiotu zamówienia.
Oferta powinna zawierać:
– wypełniony i podpisany formularz oferty wraz z załącznikami potwierdzającymi spełnianie wymagań zapytania ofertowego.
– wypełnione i podpisane oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych z Zamawiającym.
– Termin ważności oferty : min. 90 dni liczone od daty złożenia oferty.
• W razie potrzeby Zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania oferenta w celu uzupełnienia lub wyjaśnienia oferty.
• Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych i wariantowych.

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Kryterium oceny ofert stanowią:
• Cena netto za 1 m2 – 100%

Cena: 100% – Wartość punktowa kryterium „Cena” (max 100 pkt.) wyliczana wg wzoru:

𝐶𝑒𝑛𝑎 = 𝑛𝑎𝑗𝑛𝑖ż𝑠𝑧𝑎 𝑤𝑎𝑟𝑡𝑜ść 𝑜𝑓𝑒𝑟𝑡𝑦 brutto 𝑤ś𝑟ó𝑑 𝑜𝑡𝑟𝑧𝑦𝑚𝑎𝑛𝑦𝑐ℎ 𝑜𝑓𝑒𝑟𝑡/ 𝑤𝑎𝑟𝑡𝑜ść brutto 𝑤𝑠𝑘𝑎𝑧𝑎𝑛𝑎 𝑤 𝑏𝑎𝑑𝑎𝑛𝑒𝑗 𝑜𝑓𝑒𝑟𝑐𝑖𝑒 100
Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty kierując się punktowym systemem oceny kryteriów wg powyższego przydziału punktów (maksymalnie do uzyskania – 100 pkt).

Wykluczenia

Wykluczeniu w postępowaniu podlegają Wykonawcy/Oferenci powiązani kapitałowo i osobowo z Freedom Place sp. z o.o.

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a Oferentem, polegające w szczególności na:
• uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
• posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
• pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
• pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
• Z udziału w postępowaniu są wykluczeni Wykonawcy/Oferenci, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu, umieszczonych w zapytaniu ofertowym oraz załącznikach, które są integralną częścią zapytania ofertowego bądź też nie dołączyli niezbędnych dokumentów potwierdzających spełnienie w/w warunków.
• Z udziału w postępowaniu są wykluczeni Wykonawcy/Oferenci, którzy złożą ofertę po wskazanym terminie.

Zamawiający (beneficjent)

Freedom Place sp. z o.o

Zapytanie dotyczące najmu lokalu w mieście Tomaszów Mazowiecki

Termin składania ofert

Od 14.08.2017 do 22.08.2017

Miejsce i sposób składania ofert

Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej lub dostarczona na adres: Rozprza 97-340, Mierzyn14 Oferty, które będą dostarczane elektronicznie na wskazany adres e-mail powinny być podpisane przez Oferenta.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

misztelakrystian@gmail.com

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Krystian Misztela – prezes zarządu

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

508331624

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Wynajem powierzchni użytkowej w celu realizacji Żłobka dziecięcego umiejscowionego na terenie gm. Tomaszów Mazowiecki .

Pomieszczenia muszą być zgodne ze standardami i przepisami zawartymi:

 • Ustawa z dnia 4 .02.2011 r o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 ( Dz. U. z 2011r Nr 45, poz 235 z późn. zm.)
 • Ustawa z dnia 24.08.1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1229 z późn. zm.);
 • Drogi ewakuacyjne wyjścia, dojścia powinny zostać oznakowane zgodnie z przepisami p.poż.
 • Min. 2 przyłącza wodno-kanalizacyjne.
 • Sieć telefoniczna i informatyczna ma być przystosowana do potrzeb Zamawiającego. W miejscach wymaganych mają być przygotowane przyłączenia zawierające gniazda: telefoniczne, sieciowe (230V).
 • Oferent powinien zapewnić bezpłatne miejsca parkingowe;
 • Budynek powinien być wyposażony w media niezbędne do prawidłowego funkcjonowania infrastruktury takich jak prąd, woda, ciepło, dostosowany do osób niepełnosprawnych,
 • Możliwość dostępu 24h/7dni.
 • Lokalizacji budynku na terenie gm. Tomaszów Mazowiecki o pow. nie mniejszej niż 260 m2
 • Lokalizacja placu zabaw 60 m2 przylegającego do obrysu budynku w którym ulokowany będzie żłobek

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Wynajem powierzchni pod realizacje zadań Żłobka Dziecięcego wraz z placem zabaw w celu realizacji projektu na terenie gm. Tomaszów Mazowiecki

Przedmiot zamówienia

Wynajem powierzchni pod zorganizowanie Żłobka Dziecięcego wraz z placem zabaw w celu realizacji projektu na terenie gm. Tomaszów Mazowiecki

Kod CPV

70130000-1

Nazwa kodu CPV

Wynajem nieruchomości stanowiących własność

Harmonogram realizacji zamówienia

Wynajem powierzchni w celu organizacji Żłobka w ramach projektu Żłobek Malinka wraz z placem zabaw od Oferenta w okresie od 1.01.2018 do 31.12.2019 przy czym najem rozpocznie się na trzy miesiące przed 1.01.2018 w celu dostosowania lokalu.

Zastrzeżenie!!!

Wynajmujący będzie realizowany w pełnym okresie w momencie realizacji projektu.

W przypadku braku otrzymania dofinansowania na realizacje projektu „Żłobek Malinka” umowa najmu zostanie skrócona

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy:
• Posiadają prawo do dysponowania lokalem.

Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej terminowe i zgodne z wymaganiami wykonanie zamówienia i nie są wobec nich prowadzone postępowania upadłościowe lub likwidacyjne.
• Oferent do oferty powinien dołączyć dokumenty potwierdzające spełnienie warunków.
• Zagwarantują niezmienną cenę na wynajem lokalu przez cały okres realizacji zamówienia.
• Zagwarantują możliwość przedłużenia umowy najmu po okresie zawartym w zapytaniu ofertowym w cenie oferowanej w odpowiedzi na zapytanie ofertowe.
Powyższe warunki udziału stanowią warunki dostępowe i będą oceniane na podstawie złożonych dokumentów na zasadzie spełnia / nie spełnia.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy:
• Posiadają prawo do dysponowania lokalem.
• Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej terminowe i zgodne z wymaganiami wykonanie zamówienia i nie są wobec nich prowadzone postępowania upadłościowe lub likwidacyjne.
• Oferent do oferty powinien dołączyć dokumenty potwierdzające spełnienie warunków.
• Zagwarantują niezmienną cenę na wynajem lokalu przez cały okres realizacji zamówienia.
• Zagwarantują możliwość przedłużenia umowy najmu po okresie zawartym w zapytaniu ofertowym w cenie oferowanej w odpowiedzi na zapytanie ofertowe.

Warunki zmiany umowy

Zamawiający dopuszcza zmianę warunków umowy w przypadku gdy:
• nastąpi konieczność zmiany terminu lub sposobu wykonania przedmiotu zamówienia na skutek zmian zasad finansowania zadania wynikającego z podpisanych przez Zamawiającego umów z Instytucjami Pośredniczącymi.
• nastąpi zmiana adresu miejsca zamieszkania Wykonawcy w trakcie trwania umowy, numerów kont bankowych oraz danych identyfikacyjnych.
• nastąpi zmiana adresu realizacji projektu lub siedziby Zamawiającego.
• nastąpi konieczność likwidacji oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w treści umowy.
• nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy;
• dopuszczalne są wszelkie zmiany nieistotne rozumiane w ten sposób, że wiedza o ich wprowadzeniu na etapie postępowania o zamówieniu nie wpłynęłaby na krąg Oferentów ubiegających się o zamówienie, ani na wynik postępowania.
• Zamawiający zastrzega możliwość udzielenia Wykonawcy wyłonionemu w trybie niniejszego postępowania zamówień uzupełniających, w wysokości nieprzekraczającej 50% całkowitej wartości zamówienia określonej w umowie zawartej z Wykonawcą. Zamówienia te muszą jednak być zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego. Wszelkie zamówienia dodatkowe realizowane będą na dodatkowe zamówienie Zamawiającego. Za usługi dodatkowe uznaje się usługi nie objęte niniejszym Zapytaniem Ofertowym nieprzekraczające łącznie 50% wartości realizowanego zamówienia, ściśle związane z przedmiotem umowy, a warunkujące prawidłowe jej wykonanie – wynikłe w czasie realizacji zadania, których wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji, których nie można było wcześniej przewidzieć oraz gdy z przyczyn technicznych lub gospodarczych zamówienia dodatkowego nie można oddzielić od zamówienia podstawowego, a wykonanie zamówienia podstawowego jest uzależnione od wykonania zadania dodatkowego.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Oferta powinna zawierać: pełną nazwę oferenta, adres oferenta, NIP, datę sporządzenia, termin ważności oferty.
Oferta winna być zgodna ze opisem przedmiotu zamówienia.
Oferta powinna zawierać:
– wypełniony i podpisany formularz oferty wraz z załącznikami potwierdzającymi spełnianie wymagań zapytania ofertowego.
– wypełnione i podpisane oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych z Zamawiającym.
– Termin ważności oferty : min. 90 dni liczone od daty złożenia oferty.
• W razie potrzeby Zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania oferenta w celu uzupełnienia lub wyjaśnienia oferty.
• Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych i wariantowych.

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Kryterium oceny ofert stanowią:
• Cena netto za 1 m2 – 100%

Cena: 100% – Wartość punktowa kryterium „Cena” (max 100 pkt.) wyliczana wg wzoru:

𝐶𝑒𝑛𝑎 = 𝑛𝑎𝑗𝑛𝑖ż𝑠𝑧𝑎 𝑤𝑎𝑟𝑡𝑜ść 𝑜𝑓𝑒𝑟𝑡𝑦 brutto 𝑤ś𝑟ó𝑑 𝑜𝑡𝑟𝑧𝑦𝑚𝑎𝑛𝑦𝑐ℎ 𝑜𝑓𝑒𝑟𝑡/ 𝑤𝑎𝑟𝑡𝑜ść brutto 𝑤𝑠𝑘𝑎𝑧𝑎𝑛𝑎 𝑤 𝑏𝑎𝑑𝑎𝑛𝑒𝑗 𝑜𝑓𝑒𝑟𝑐𝑖𝑒 100
Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty kierując się punktowym systemem oceny kryteriów wg powyższego przydziału punktów (maksymalnie do uzyskania – 100 pkt).

Wykluczenia

Wykluczeniu w postępowaniu podlegają Wykonawcy/Oferenci powiązani kapitałowo i osobowo z Freedom Place sp. z o.o.

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a Oferentem, polegające w szczególności na:
• uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
• posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
• pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
• pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
• Z udziału w postępowaniu są wykluczeni Wykonawcy/Oferenci, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu, umieszczonych w zapytaniu ofertowym oraz załącznikach, które są integralną częścią zapytania ofertowego bądź też nie dołączyli niezbędnych dokumentów potwierdzających spełnienie w/w warunków.
• Z udziału w postępowaniu są wykluczeni Wykonawcy/Oferenci, którzy złożą ofertę po wskazanym terminie.

Zamawiający (beneficjent)

Freedom Place sp. z o.o.

Żlobek pszczółka - przeprowadzenie prac adaptacyjno-dostosowawczych

Informacje o ogłoszeniu

Data publikacji ogłoszenia

05-11-2018

Termin składania ofert

05-11-2018

Numer ogłoszenia

1147554

Status ogłoszenia

Aktualne

Miejsce i sposób składania ofert

1. Ofertę należy złożyć w formie papierowej w terminie do 19 listopada 2018 roku,
godz. 15.30 od dnia publikacji ogłoszenia w bazie konkurencyjności. Na stronie https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/. oraz na stronie internetowej zamawiającego
2. Ofertę należy złożyć Zamawiającemu w formie papierowej osobiście lub za pośrednictwem operatora pocztowego na adres:
FREEDOM PLACE sp. z o.o.
Mierzyn 14
97-340 Rozprza
Za termin przyjęcia oferty w wersji papierowej uznaje się wpływ oferty do siedziby Zamawiającego.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

km.zapytanieofertowe@gmail.com

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Krystian Misztela

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

508331624

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest powiększenie, utworzenie – adaptacja i dostosowanie lokalu, zakup i montaż armatury oraz wykonanie szafek, blatu kuchennego do Żłobka, a także przygotowanie nawierzchni placu zabaw wraz z montażem.
2. Zamówienie ma zostać wykonane na potrzeby realizacji projektu „Żłobek Pszczółka”
nr umowy: RPLD.10.01.00-10-B012/18-00
Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

Kategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Podkategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: łódzkie Powiat: radomszczański Miejscowość: Przedbórz

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest przeprowadzenie prac adaptacyjno-dostosowawczych Żłobka Pszczółka. Dopuszcza się składanie ofert na wszystkie części, bądź każdą z osobna przez jednego Oferenta.

Przedmiot zamówienia

Część I
1.Usługi remontowe prace adaptacyjno – remontowo-dostosowawcze do potrzeb żłobka
Szczegółowy zakres prac:
• Demontaż płytek, posadzek- 192,00 m2
• Demontaż ościeżnic- 8szt.
• Demontaż ścianek działowych-80m
• Montaż umywalek – 4 szt.
• Montaż ustępów – 3 szt.
• Montaż brodzik z kabiną – 1 zestaw
• Montaż akcesoriów łazienkowych – 8 szt.
• Wyrównanie tynku na całej powierzchni -192,00 m2
2. Zakup i montaż drzwi wraz z ościeżnicami – 8 szt.
3. Zakup i montaż systemu sygnalizacji przeciwpożarowej – 1 usługa
4. Zakup i montaż glazury i terakoty na zaprawie cementowej z fugami (na ściany do wysokości 2m w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych zgodnie z rozp MPiPS) -262,00m2
5. Zakup farb emulsyjnych i dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ścian i sufitów – 453,75 m2
6. Oświetlenie (materiały +robocizna) -49 szt.
7. Sufity podwieszane (materiały + robocizna)- 192,00 m2
8. Zakup i montaż klimatyzacji – 1 komplet

Część II
1. Zakup armatury:
Umywalka dla dzieci – 2szt.
Umywalka dla dorosłych- 2 szt.
Ustęp dla dzieci -2 szt.
Ustęp dla dorosłych- 1 szt.
Spłuczki do ustępów – 3 szt.
Brodzik z kabiną – 1 komplet
Baterii do umywalek i kabiny – 5 szt.
2. Zakup do kuchni:
Bateria – 1 szt.
Syfon – 1 szt.
Zlewozmywak – 1 szt.

Część III
1. Blat gastronomiczny- ok. 400 cm
2. Zestaw szafek kuchennych – 1 komplet
Komplet 4 praktycznych i pojemnych szafek kuchennych ,
wymiary szafki: 120cm x 82cm x 43cm
komplet składający się z :
• 2 szafki dwudrzwiowe dzielone
• 1 szafka z szufladą dwudrzwiowa
• 1szafka wisząca, dwudrzwiowa
Część IV
1.Nawierzchnia placu zabaw z montażem. -120 szt.
Gumowa płyta ochronna na plac zabaw, rozmiar 50x50x30
2. Ogrodzenie placu zabaw z montażem – 60mb.

Kod CPV

45000000-7

Nazwa kodu CPV

Roboty budowlane

Dodatkowe przedmioty zamówienia

Pomocnicze Kody CPV

45400000-1 – Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
39100000-3 – Meble
45442100-8 – Roboty malarskie
45421130-4 – Instalowanie drzwi i okien
45211310-5 – Roboty budowlane w zakresie łazienek
45332400-7 – Roboty instalacyjne w zakresie urządzeń sanitarnych
45112723-9 – Roboty w zakresie kształtowania placów zabaw

Harmonogram realizacji zamówienia

Umowa na przeprowadzenie prac adaptacyjno-dostosowawczych na warunkach określonych w niniejszym zapytaniu zawarta zostanie w okresie nie dłuższym niż 7 dni od wyłonienia oferenta. Termin realizacji usługi do 14.02.2019r.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Dodatkowe warunki

Oferent przystępując do zapytania ofertowego tj. składając ofertę wpłaci wadium
w wysokości 2000,00 ( dwa tysiące 00/100 złotych) na konto zamawiającego o nr 32 1050 1461 1000 0090 8043 0474 w banku ING w treści podając nr ogłoszenia. Liczy się data zaksięgowania na koncie zamawiającego. Wadium podlega zwrotowi w terminie 30 dni od zakończenia postępowania ofertowego. W przypadku nie wybrania oferty jest zwracane wraz z ustawowymi odsetkami określonymi w Kodeksie Cywilnym na konto oferenta. Brak wpłaty wadium w terminie określonym w zapytaniu powoduje nieważność oferty. W przypadku wybrania oferty wadium zostanie zwrócone po podpisaniu umowy z wybranym wykonawcą. W przypadku odstąpienia od umowy przez Oferenta wadium nie podlega zwrotowi.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

1.Zamawiający wymaga złożenia w Ofercie następujących oświadczeń i dokumentów,
a mianowicie:
oświadczeń Oferenta, że nie zachodzą okoliczności wyłączające go z ubiegania się
o zamówienie, w szczególności:
wobec Oferenta nie wszczęto postępowania upadłościowego, ani nie ogłoszono jego upadłości,
Oferent nie zalega z opłacaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne,
Oferent nie jest osobą fizyczną prawomocnie skazaną za przestępstwo popełnione
w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego lub za inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych,
Oferent nie jest osobą prawną, której urzędujących członków władz skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego albo inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych,
Oferent znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej niezakłóconą realizację zamówienia,
Oferent nie jest powiązany osobowo ani kapitałowo z Zamawiającym.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji
pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa
w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli
2. Dokumenty o których mowa w rozdziale X punkt 1 należy przedstawić w formie oświadczenia podpisanego przez osobę uprawnioną do reprezentowania Oferenta.
3. Zamawiający dokona sprawdzenia spełnienia przez Oferenta wymogów określonych
w zapytaniu ofertowym w zakresie kompletności i jakości oferty , a mianowicie pod uwagę będą brane oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego, zawierające komplet ważnych oświadczeń i dokumentów wymaganych w niniejszym zapytaniu ofertowym; oferent ponosi negatywne konsekwencje nie przedłożenia kompletnej oferty, zgodnie z wymogami zapytania ofertowego i Kodeksu cywilnego.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo szczegółowego sprawdzenia stanu faktycznego
z przedłożonymi dokumentami i oświadczeniami, w tym również poprzez wezwanie Oferenta do wyjaśnienia treści dokumentów lub przedłożenia dodatkowych dokumentów.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1.Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która otrzyma największą liczbę punktów (100%=100 pkt) wyliczonych na podstawie ustalonej wagi punktowej
2. Liczba punktów przyznana każdej z ocenianych ofert obliczona zostanie wg poniższego wzoru:
LP = C + K +G
gdzie:
LP – łączna liczba punktów przyznanych Ofercie,
C – liczba punktów przyznanych Ofercie w oparciu o kryterium – cena
K – liczba punktów przyznanych Ofercie w oparciu o kryterium – klauzula społeczna
G – liczba punktów przyznanych Ofercie w oparciu o kryterium – gwarancja
Cena (wartość) całkowita oferty brutto przy zachowaniu wszystkich parametrów wskazanych przez zamawiającego.
Wartość: 70% =70 pkt.
Punkty za kryterium „Cena” zostaną obliczone według wzoru:

cena brutto oferty najtańszej
————————————-x 70 pkt = liczba punktów w danym kryterium
cena brutto oferty badanej
Klauzula społeczna -punkty zostaną przyznane na podstawie oświadczenia (dołączonego do Zapytania ofertowego) zawierającego informacje czy i w jaki sposób przy realizacji Zamówienia będą stosowane klauzule społeczne.
Wartość: 10%=10pkt

Punkty za kryterium „Klauzula społeczna” przyznawane będą na podstawie oświadczenia Wykonawcy za zagwarantowanie spełniania kryterium określonego jako klauzula społeczna.
W związku z wymogami w zakresie uwzględniania aspektów społecznych w ramach niniejszego postępowania Zamawiający określa w ramach pozacenowych (pozakosztowych) kryteriów oceny ofert – aspektów społecznych, w tym integracji zawodowej i społecznej
osób, o których mowa w art. 22 ust. 2 pzp.
Klauzula społeczna -punkty zostaną przyznane na podstawie oświadczenia (dołączonego do Zapytania ofertowego) zawierającego informacje czy i w jaki sposób przy realizacji Zamówienia będą stosowane klauzule społeczne.
Wartość: 10%=10pkt

Punkty za kryterium „Klauzula społeczna” przyznawane będą na podstawie oświadczenia Wykonawcy za zagwarantowanie spełniania kryterium określonego jako klauzula społeczna.
W związku z wymogami w zakresie uwzględniania aspektów społecznych w ramach niniejszego postępowania Zamawiający określa w ramach pozacenowych (pozakosztowych) kryteriów oceny ofert – aspektów społecznych, w tym integracji zawodowej i społecznej
osób, o których mowa w art. 22 ust. 2 pzp. Zamawiający w toku oceny ofert przyzna dodatkowe punkty oferentom, którzy zobowiążą się do realizacji przedmiotu zamówienia z wykorzystaniem przynajmniej jednej nowozatrudnionej osoby, która należy do przynajmniej jednej z niżej wymienionych grup”:

1) osób niepełnosprawnych w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji
zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. poz.
721, z późn. zm.);
2) bezrobotnych w rozumieniu ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i
instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 645, 691 i 868);
3) osób pozbawionych wolności lub zwalnianych z zakładów karnych, o których mowa w
ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny wykonawczy (Dz. U. poz. 557, z późn.
zm.), mających trudności w integracji ze środowiskiem;
4) osób z zaburzeniami psychicznymi w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o
ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2016 r. poz. 546);
5) osób bezdomnych w rozumieniu ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.
U. z 2015 r. poz. 163, z późn. zm.);
6) osób, które uzyskały w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę
uzupełniającą, o których mowa w ustawie z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu
cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2012 r. poz. 680, z
2013 r. poz. 1650, z 2014 r. poz. 1004, z 2015 r. poz. 1607 oraz z 2016 r. poz. 783);
7) osób do 30. roku życia oraz po ukończeniu 50. roku życia, posiadających status osoby
poszukującej pracy, bez zatrudnienia;
8) osób będących członkami mniejszości znajdującej się w niekorzystnej sytuacji, w
szczególności będących członkami mniejszości narodowych i etnicznych w rozumieniu
ustawy z dnia 6 stycznia 2005 r. o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku
regionalnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 573 oraz z 2016 r. poz. 749).
Wymagane jest zatrudnienie pracownika na podstawie umowy o pracę w wymiarze
adekwatnym do wykonywania usługi będącej przedmiotem zapytania (minimum ¼ etatu)
przez minimum 18 miesięcy obowiązywania umowy.
Na etapie oceny ofert spełnianie kryterium badane jest na podstawie oświadczenia
Wykonawcy według wzoru „Oświadczenie o spełnianiu kryterium dot. klauzuli społecznej”.
W okresie realizacji zamówienia Wykonawca zobowiązuje się do udostępnienia w każdym
czasie dokumentacji niezbędnej do weryfikacji spełniania kryterium (dokumentów
poświadczających zatrudnienie pracownika na podstawie umowy o pracę oraz
poświadczających status osoby zatrudnionej). W przypadku gdy w wyniku kontroli spełniania
kryterium Wykonawca nie udowodni jego faktu jego spełniania Zamawiający ma praw
naliczyć karę umowną w wysokości 15% wartości przedmiotu zamówienia (wysokość
proporcjonalna do wagi kryterium).
3. Gwarancja wykonanej usługi:

0-12 – 0 pkt
powyżej 12-24 – 10 pkt
powyżej 24 – 20 pkt

Maksymalna liczba punktów do zdobycia, będąca sumą punktów uzyskanych za poszczególne kryteria oceny, w przedmiotowym postępowaniu wynosi: 100% = 100 pkt

Zamawiający – Beneficjent

Nazwa

FREEDOM PLACE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Adres

97-340 Rozprza

łódzkie , piotrkowski

Numer telefonu

508331624

NIP

7712884619

Tytuł projektu

Żłobek Pszczółka

Numer projektu

RPLD.10.01.00-10-B012/18-00

Żlobek pszczółka - przeprowadzenie prac adaptacyjno-dostosowawczych

Informacje o ogłoszeniu

Data publikacji ogłoszenia

06-11-2018

Termin składania ofert

20-11-2018

Numer ogłoszenia

1147632

Status ogłoszenia

Aktualne

Miejsce i sposób składania ofert

1. Ofertę należy złożyć w formie papierowej w terminie do 20 listopada 2018 roku,
godz. 15.30 od dnia publikacji ogłoszenia w bazie konkurencyjności. Na stronie https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/. oraz na stronie internetowej zamawiającego
2. Ofertę należy złożyć Zamawiającemu w formie papierowej osobiście lub za pośrednictwem operatora pocztowego na adres:
FREEDOM PLACE sp. z o.o.
Mierzyn 14
97-340 Rozprza
Za termin przyjęcia oferty w wersji papierowej uznaje się wpływ oferty do siedziby Zamawiającego.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

km.zapytanieofertowe@gmail.com

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Misztela Krystian

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

508331624

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest powiększenie, utworzenie – adaptacja i dostosowanie lokalu, zakup i montaż armatury oraz wykonanie szafek, blatu kuchennego do Żłobka, a także przygotowanie nawierzchni placu zabaw wraz z montażem.
2. Zamówienie ma zostać wykonane na potrzeby realizacji projektu „Żłobek Pszczółka”
nr umowy: RPLD.10.01.00-10-B012/18-00
Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

Kategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Podkategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: łódzkie Powiat: radomszczański Miejscowość: Przedbórz

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest przeprowadzenie prac adaptacyjno-dostosowawczych Żłobka Pszczółka. Dopuszcza się składanie ofert na wszystkie części, bądź każdą z osobna przez jednego Oferenta.

Przedmiot zamówienia

Część I
1.Usługi remontowe prace adaptacyjno – remontowo-dostosowawcze do potrzeb żłobka
Szczegółowy zakres prac:
• Demontaż płytek, posadzek- 192,00 m2
• Demontaż ościeżnic- 8szt.
• Demontaż ścianek działowych-80m
• Montaż umywalek – 4 szt.
• Montaż ustępów – 3 szt.
• Montaż brodzik z kabiną – 1 zestaw
• Montaż akcesoriów łazienkowych – 8 szt.
• Wyrównanie tynku na całej powierzchni -192,00 m2
2. Zakup i montaż drzwi wraz z ościeżnicami – 8 szt.
3. Zakup i montaż systemu sygnalizacji przeciwpożarowej – 1 usługa
4. Zakup i montaż glazury i terakoty na zaprawie cementowej z fugami (na ściany do wysokości 2m w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych zgodnie z rozp MPiPS) -262,00m2
5. Zakup farb emulsyjnych i dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ścian i sufitów – 453,75 m2
6. Oświetlenie (materiały +robocizna) -49 szt.
7. Sufity podwieszane (materiały + robocizna)- 192,00 m2
8. Zakup i montaż klimatyzacji – 1 komplet

Część II
1. Zakup armatury:
Umywalka dla dzieci – 2szt.
Umywalka dla dorosłych- 2 szt.

Ustęp dla dzieci -2 szt.

Ustęp dla dorosłych- 1 szt.

Spłuczki do ustępów – 3 szt.

Brodzik z kabiną – 1 komplet

Baterii do umywalek i kabiny – 5 szt.

2. Zakup do kuchni:
Bateria – 1 szt.

Syfon – 1 szt.

Zlewozmywak – 1 szt.

Część III
1. Blat gastronomiczny- ok. 400 cm
2. Zestaw szafek kuchennych – 1 komplet
Komplet 4 praktycznych i pojemnych szafek kuchennych ,
wymiary szafki: 120cm x 82cm x 43cm
komplet składający się z :
• 2 szafki dwudrzwiowe dzielone
• 1 szafka z szufladą dwudrzwiowa
• 1szafka wisząca, dwudrzwiowa
Część IV
1.Nawierzchnia placu zabaw z montażem. -120 szt.
Gumowa płyta ochronna na plac zabaw, rozmiar 50x50x30
2. Ogrodzenie placu zabaw z montażem – 60mb.

Kod CPV

45000000-7

Nazwa kodu CPV

Roboty budowlane

Dodatkowe przedmioty zamówienia

Pomocnicze Kody CPV

45400000-1 – Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
39100000-3 – Meble
45442100-8 – Roboty malarskie
45421130-4 – Instalowanie drzwi i okien
45211310-5 – Roboty budowlane w zakresie łazienek
45332400-7 – Roboty instalacyjne w zakresie urządzeń sanitarnych
45112723-9 – Roboty w zakresie kształtowania placów zabaw

Harmonogram realizacji zamówienia

Umowa na przeprowadzenie prac adaptacyjno-dostosowawczych na warunkach określonych w niniejszym zapytaniu zawarta zostanie w okresie nie dłuższym niż 7 dni od wyłonienia oferenta. Termin realizacji usługi do 14.02.2019r.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Dodatkowe warunki

Oferent przystępując do zapytania ofertowego tj. składając ofertę wpłaci wadium
w wysokości 2000,00 ( dwa tysiące 00/100 złotych) na konto zamawiającego o nr 32 1050 1461 1000 0090 8043 0474 w banku ING w treści podając nr ogłoszenia. Liczy się data zaksięgowania na koncie zamawiającego. Wadium podlega zwrotowi w terminie 30 dni od zakończenia postępowania ofertowego. W przypadku nie wybrania oferty jest zwracane wraz z ustawowymi odsetkami określonymi w Kodeksie Cywilnym na konto oferenta. Brak wpłaty wadium w terminie określonym w zapytaniu powoduje nieważność oferty. W przypadku wybrania oferty wadium zostanie zwrócone po podpisaniu umowy z wybranym wykonawcą. W przypadku odstąpienia od umowy przez Oferenta wadium nie podlega zwrotowi.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

1.Zamawiający wymaga złożenia w Ofercie następujących oświadczeń i dokumentów,
a mianowicie:
oświadczeń Oferenta, że nie zachodzą okoliczności wyłączające go z ubiegania się
o zamówienie, w szczególności:
wobec Oferenta nie wszczęto postępowania upadłościowego, ani nie ogłoszono jego upadłości,

Oferent nie zalega z opłacaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne,

Oferent nie jest osobą fizyczną prawomocnie skazaną za przestępstwo popełnione

w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego lub za inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych,
Oferent nie jest osobą prawną, której urzędujących członków władz skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego albo inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych,

Oferent znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej niezakłóconą realizację zamówienia,

Oferent nie jest powiązany osobowo ani kapitałowo z Zamawiającym.

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji

pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa

w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli
2. Dokumenty o których mowa w rozdziale X punkt 1 należy przedstawić w formie oświadczenia podpisanego przez osobę uprawnioną do reprezentowania Oferenta.
3. Zamawiający dokona sprawdzenia spełnienia przez Oferenta wymogów określonych
w zapytaniu ofertowym w zakresie kompletności i jakości oferty , a mianowicie pod uwagę będą brane oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego, zawierające komplet ważnych oświadczeń i dokumentów wymaganych w niniejszym zapytaniu ofertowym; oferent ponosi negatywne konsekwencje nie przedłożenia kompletnej oferty, zgodnie z wymogami zapytania ofertowego i Kodeksu cywilnego.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo szczegółowego sprawdzenia stanu faktycznego
z przedłożonymi dokumentami i oświadczeniami, w tym również poprzez wezwanie Oferenta do wyjaśnienia treści dokumentów lub przedłożenia dodatkowych dokumentów.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji
1.Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która otrzyma największą liczbę punktów (100%=100 pkt) wyliczonych na podstawie ustalonej wagi punktowej
2. Liczba punktów przyznana każdej z ocenianych ofert obliczona zostanie wg poniższego wzoru:
LP = C + K +G
gdzie:
LP – łączna liczba punktów przyznanych Ofercie,
C – liczba punktów przyznanych Ofercie w oparciu o kryterium – cena
K – liczba punktów przyznanych Ofercie w oparciu o kryterium – klauzula społeczna
G – liczba punktów przyznanych Ofercie w oparciu o kryterium – gwarancja
Cena (wartość) całkowita oferty brutto przy zachowaniu wszystkich parametrów wskazanych przez zamawiającego.
Wartość: 70% =70 pkt.
Punkty za kryterium „Cena” zostaną obliczone według wzoru:

cena brutto oferty najtańszej
————————————-x 70 pkt = liczba punktów w danym kryterium
cena brutto oferty badanej
Klauzula społeczna -punkty zostaną przyznane na podstawie oświadczenia (dołączonego do Zapytania ofertowego) zawierającego informacje czy i w jaki sposób przy realizacji Zamówienia będą stosowane klauzule społeczne.
Wartość: 10%=10pkt

Punkty za kryterium „Klauzula społeczna” przyznawane będą na podstawie oświadczenia Wykonawcy za zagwarantowanie spełniania kryterium określonego jako klauzula społeczna.
W związku z wymogami w zakresie uwzględniania aspektów społecznych w ramach niniejszego postępowania Zamawiający określa w ramach pozacenowych (pozakosztowych) kryteriów oceny ofert – aspektów społecznych, w tym integracji zawodowej i społecznej
osób, o których mowa w art. 22 ust. 2 pzp.
Klauzula społeczna -punkty zostaną przyznane na podstawie oświadczenia (dołączonego do Zapytania ofertowego) zawierającego informacje czy i w jaki sposób przy realizacji Zamówienia będą stosowane klauzule społeczne.
Wartość: 10%=10pkt

Punkty za kryterium „Klauzula społeczna” przyznawane będą na podstawie oświadczenia Wykonawcy za zagwarantowanie spełniania kryterium określonego jako klauzula społeczna.
W związku z wymogami w zakresie uwzględniania aspektów społecznych w ramach niniejszego postępowania Zamawiający określa w ramach pozacenowych (pozakosztowych) kryteriów oceny ofert – aspektów społecznych, w tym integracji zawodowej i społecznej
osób, o których mowa w art. 22 ust. 2 pzp. Zamawiający w toku oceny ofert przyzna dodatkowe punkty oferentom, którzy zobowiążą się do realizacji przedmiotu zamówienia z wykorzystaniem przynajmniej jednej nowozatrudnionej osoby, która należy do przynajmniej jednej z niżej wymienionych grup”:

1) osób niepełnosprawnych w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji
zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. poz.
721, z późn. zm.);
2) bezrobotnych w rozumieniu ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i
instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 645, 691 i 868);
3) osób pozbawionych wolności lub zwalnianych z zakładów karnych, o których mowa w
ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny wykonawczy (Dz. U. poz. 557, z późn.
zm.), mających trudności w integracji ze środowiskiem;
4) osób z zaburzeniami psychicznymi w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o
ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2016 r. poz. 546);
5) osób bezdomnych w rozumieniu ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.
U. z 2015 r. poz. 163, z późn. zm.);
6) osób, które uzyskały w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę
uzupełniającą, o których mowa w ustawie z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu
cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2012 r. poz. 680, z
2013 r. poz. 1650, z 2014 r. poz. 1004, z 2015 r. poz. 1607 oraz z 2016 r. poz. 783);
7) osób do 30. roku życia oraz po ukończeniu 50. roku życia, posiadających status osoby
poszukującej pracy, bez zatrudnienia;
8) osób będących członkami mniejszości znajdującej się w niekorzystnej sytuacji, w
szczególności będących członkami mniejszości narodowych i etnicznych w rozumieniu
ustawy z dnia 6 stycznia 2005 r. o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku
regionalnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 573 oraz z 2016 r. poz. 749).
Wymagane jest zatrudnienie pracownika na podstawie umowy o pracę w wymiarze
adekwatnym do wykonywania usługi będącej przedmiotem zapytania (minimum ¼ etatu)
przez minimum 18 miesięcy obowiązywania umowy.
Na etapie oceny ofert spełnianie kryterium badane jest na podstawie oświadczenia
Wykonawcy według wzoru „Oświadczenie o spełnianiu kryterium dot. klauzuli społecznej”.
W okresie realizacji zamówienia Wykonawca zobowiązuje się do udostępnienia w każdym
czasie dokumentacji niezbędnej do weryfikacji spełniania kryterium (dokumentów
poświadczających zatrudnienie pracownika na podstawie umowy o pracę oraz
poświadczających status osoby zatrudnionej). W przypadku gdy w wyniku kontroli spełniania
kryterium Wykonawca nie udowodni jego faktu jego spełniania Zamawiający ma praw
naliczyć karę umowną w wysokości 15% wartości przedmiotu zamówienia (wysokość
proporcjonalna do wagi kryterium).
3. Gwarancja wykonanej usługi:

0-12 – 0 pkt
powyżej 12-24 – 10 pkt

powyżej 24 – 20 pkt

Maksymalna liczba punktów do zdobycia, będąca sumą punktów uzyskanych za poszczególne kryteria oceny, w przedmiotowym postępowaniu wynosi: 100% = 100 pkt

Zamawiający – Beneficjent

Nazwa

FREEDOM PLACE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Adres

97-340 Rozprza

łódzkie , piotrkowski

Numer telefonu

508331624

NIP

7712884619

Tytuł projektu

Żłobek Pszczółka

Numer projektu

RPLD.10.01.00-10-B012/18-00

Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie prac adaptacyjno -dostosowawczych Żłobek Pszczółka Bełchatów

Informacje o ogłoszeniu

Data publikacji ogłoszenia

21-11-2018

Termin składania ofert

05-12-2018

Numer ogłoszenia

1150872

Status ogłoszenia

Aktualne

Miejsce i sposób składania ofert

1. Ofertę należy złożyć w formie papierowej w terminie do 5 grudnia 2018 roku,
godz. 15.30 od dnia publikacji ogłoszenia w bazie konkurencyjności. Na stronie https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/. oraz na stronie internetowej zamawiającego
2. Ofertę należy złożyć Zamawiającemu w formie papierowej osobiście lub za pośrednictwem operatora pocztowego na adres:
FREEDOM PLACE sp. z o.o.
Mierzyn 14
97-340 Rozprza
Za termin przyjęcia oferty w wersji papierowej uznaje się wpływ oferty do siedziby Zamawiającego.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

km.zapytanieofertowe@gmail.com

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Krystian Misztela

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

733486999

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest powiększenie, utworzenie – adaptacja i dostosowanie lokalu, zakup i montaż armatury oraz wykonanie szafek, blatu kuchennego do Żłobka, a także przygotowanie nawierzchni placu zabaw wraz z montażem.
2. Zamówienie ma zostać wykonane na potrzeby realizacji projektu „Żłobek Pszczółka”
nr umowy: RPLD.10.01.00-10-B012/18-00
Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

Kategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Podkategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: łódzkie Powiat: bełchatowski Miejscowość: Bełchatów

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest przeprowadzenie prac adaptacyjno-dostosowawczych Żłobka Pszczółka. Dopuszcza się składanie ofert na wszystkie części, bądź każdą z osobna przez jednego Oferenta.

Przedmiot zamówienia

Część I
1.Usługi remontowe prace adaptacyjno – remontowo-dostosowawcze do potrzeb żłobka
Szczegółowy zakres prac:
• Demontaż płytek, posadzek- 198,00 m2
• Demontaż ościeżnic- 8szt.
• Demontaż ścianek działowych-80m
• Montaż umywalek – 4 szt.
• Montaż ustępów – 3 szt.
• Montaż brodzik z kabiną – 1 zestaw
• Montaż akcesoriów łazienkowych – 8 szt.
• Wyrównanie tynku na całej powierzchni -198,00 m2
2. Zakup i montaż drzwi wraz z ościeżnicami – 8 szt.
3. Zakup i montaż systemu sygnalizacji przeciwpożarowej – 1 usługa, czujki dymowe z certyfikatem cnbop
4. Zakup i montaż glazury i terakoty na zaprawie cementowej z fugami (na ściany do wysokości 2m w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych zgodnie z rozp MPiPS) -258,00m2
5. Zakup farb emulsyjnych i dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ścian i sufitów – 945,00 m2
6. Oświetlenie (materiały +robocizna) -49 szt., lampy halogenowe +oprawa, o mocy minimum 60W, do każdej lampy należy uwzględnić montaż nowego oprzewodowania
7. Sufity podwieszane (materiały + robocizna)- 198,00 m2
8. Zakup i montaż klimatyzacji – 1 komplet, tj. klimatyzator typu Split/multisplit, jednostka zewnętrzna i wewnętrzna, rozprowadzenie na dwa pomieszczenia, indywidualne sterowanie pilotem, o mocy 10 KW

Część II
1. Zakup armatury:
Umywalka dla dzieci – 2szt.
Umywalka dla dorosłych- 2 szt.
Ustęp dla dzieci -2 szt.
Ustęp dla dorosłych- 1 szt.
Spłuczki do ustępów – 3 szt.
Brodzik z kabiną – 1 komplet
Baterii do umywalek i kabiny – 5 szt.
2. Zakup do kuchni:
Bateria – 1 szt.
Syfon – 1 szt.
Zlewozmywak – 1 szt.

Część III
1. Blat gastronomiczny- ok. 400 cm
2. Zestaw szafek kuchennych – 1 komplet
Komplet 4 praktycznych i pojemnych szafek kuchennych ,
wymiary szafki: 120cm x 82cm x 43cm
komplet składający się z :
• 2 szafki dwudrzwiowe dzielone
• 1 szafka z szufladą dwudrzwiowa
• 1szafka wisząca, dwudrzwiowa
Część IV
1.Nawierzchnia placu zabaw z montażem. -100 szt.
Gumowa płyta ochronna na plac zabaw, rozmiar 50x50x30
2. Ogrodzenie placu zabaw z montażem – 50mb.

Kod CPV

45000000-7

Nazwa kodu CPV

Roboty budowlane

Dodatkowe przedmioty zamówienia

Pomocnicze Kody CPV

45400000-1 – Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
39100000-3 – Meble
45442100-8 – Roboty malarskie
45421130-4 – Instalowanie drzwi i okien
45211310-5 – Roboty budowlane w zakresie łazienek
45332400-7 – Roboty instalacyjne w zakresie urządzeń sanitarnych
45112723-9 – Roboty w zakresie kształtowania placów zabaw

Harmonogram realizacji zamówienia

Umowa na przeprowadzenie prac adaptacyjno-dostosowawczych na warunkach określonych w niniejszym zapytaniu zawarta zostanie w okresie nie dłuższym niż 7 dni od wyłonienia oferenta. Termin realizacji usługi do 14.02.2019r.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Dodatkowe warunki

Oferent przystępując do zapytania ofertowego tj. składając ofertę wpłaci wadium
w wysokości 2000,00 ( dwa tysiące 00/100 złotych) na konto zamawiającego o nr 32 1050 1461 1000 0090 8043 0474 w banku ING w treści podając nr ogłoszenia. Liczy się data zaksięgowania na koncie zamawiającego. Wadium podlega zwrotowi w terminie 30 dni od zakończenia postępowania ofertowego. W przypadku nie wybrania oferty jest zwracane wraz z ustawowymi odsetkami określonymi w Kodeksie Cywilnym na konto oferenta. Brak wpłaty wadium w terminie określonym w zapytaniu powoduje nieważność oferty. W przypadku wybrania oferty wadium zostanie zwrócone po podpisaniu umowy z wybranym wykonawcą. W przypadku odstąpienia od umowy przez Oferenta wadium nie podlega zwrotowi.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

1.Zamawiający wymaga złożenia w Ofercie następujących oświadczeń i dokumentów,
a mianowicie:
oświadczeń Oferenta, że nie zachodzą okoliczności wyłączające go z ubiegania się
o zamówienie, w szczególności:
wobec Oferenta nie wszczęto postępowania upadłościowego, ani nie ogłoszono jego upadłości,
Oferent nie zalega z opłacaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne,
Oferent nie jest osobą fizyczną prawomocnie skazaną za przestępstwo popełnione
w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego lub za inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych,
Oferent nie jest osobą prawną, której urzędujących członków władz skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego albo inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych,
Oferent znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej niezakłóconą realizację zamówienia,
Oferent nie jest powiązany osobowo ani kapitałowo z Zamawiającym.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji
pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa
w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli
2. Dokumenty o których mowa w rozdziale X punkt 1 należy przedstawić w formie oświadczenia podpisanego przez osobę uprawnioną do reprezentowania Oferenta.
3. Zamawiający dokona sprawdzenia spełnienia przez Oferenta wymogów określonych
w zapytaniu ofertowym w zakresie kompletności i jakości oferty , a mianowicie pod uwagę będą brane oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego, zawierające komplet ważnych oświadczeń i dokumentów wymaganych w niniejszym zapytaniu ofertowym; oferent ponosi negatywne konsekwencje nie przedłożenia kompletnej oferty, zgodnie z wymogami zapytania ofertowego i Kodeksu cywilnego.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo szczegółowego sprawdzenia stanu faktycznego
z przedłożonymi dokumentami i oświadczeniami, w tym również poprzez wezwanie Oferenta do wyjaśnienia treści dokumentów lub przedłożenia dodatkowych dokumentów.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji
1.Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która otrzyma największą liczbę punktów (100%=100 pkt) wyliczonych na podstawie ustalonej wagi punktowej
2. Liczba punktów przyznana każdej z ocenianych ofert obliczona zostanie wg poniższego wzoru:
LP = C + K +G
gdzie:
LP – łączna liczba punktów przyznanych Ofercie,
C – liczba punktów przyznanych Ofercie w oparciu o kryterium – cena
K – liczba punktów przyznanych Ofercie w oparciu o kryterium – klauzula społeczna
G – liczba punktów przyznanych Ofercie w oparciu o kryterium – gwarancja
Cena (wartość) całkowita oferty brutto przy zachowaniu wszystkich parametrów wskazanych przez zamawiającego.
Wartość: 70% =70 pkt.
Punkty za kryterium „Cena” zostaną obliczone według wzoru:

cena brutto oferty najtańszej
————————————-x 70 pkt = liczba punktów w danym kryterium
cena brutto oferty badanej
Klauzula społeczna -punkty zostaną przyznane na podstawie oświadczenia (dołączonego do Zapytania ofertowego) zawierającego informacje czy i w jaki sposób przy realizacji Zamówienia będą stosowane klauzule społeczne.
Wartość: 10%=10pkt

Punkty za kryterium „Klauzula społeczna” przyznawane będą na podstawie oświadczenia Wykonawcy za zagwarantowanie spełniania kryterium określonego jako klauzula społeczna.
W związku z wymogami w zakresie uwzględniania aspektów społecznych w ramach niniejszego postępowania Zamawiający określa w ramach pozacenowych (pozakosztowych) kryteriów oceny ofert – aspektów społecznych, w tym integracji zawodowej i społecznej
osób, o których mowa w art. 22 ust. 2 pzp.
Klauzula społeczna -punkty zostaną przyznane na podstawie oświadczenia (dołączonego do Zapytania ofertowego) zawierającego informacje czy i w jaki sposób przy realizacji Zamówienia będą stosowane klauzule społeczne.
Wartość: 10%=10pkt

Punkty za kryterium „Klauzula społeczna” przyznawane będą na podstawie oświadczenia Wykonawcy za zagwarantowanie spełniania kryterium określonego jako klauzula społeczna.
W związku z wymogami w zakresie uwzględniania aspektów społecznych w ramach niniejszego postępowania Zamawiający określa w ramach pozacenowych (pozakosztowych) kryteriów oceny ofert – aspektów społecznych, w tym integracji zawodowej i społecznej
osób, o których mowa w art. 22 ust. 2 pzp. Zamawiający w toku oceny ofert przyzna dodatkowe punkty oferentom, którzy zobowiążą się do realizacji przedmiotu zamówienia z wykorzystaniem przynajmniej jednej nowozatrudnionej osoby, która należy do przynajmniej jednej z niżej wymienionych grup”:

1) osób niepełnosprawnych w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji
zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. poz.
721, z późn. zm.);
2) bezrobotnych w rozumieniu ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i
instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 645, 691 i 868);
3) osób pozbawionych wolności lub zwalnianych z zakładów karnych, o których mowa w
ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny wykonawczy (Dz. U. poz. 557, z późn.
zm.), mających trudności w integracji ze środowiskiem;
4) osób z zaburzeniami psychicznymi w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o
ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2016 r. poz. 546);
5) osób bezdomnych w rozumieniu ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.
U. z 2015 r. poz. 163, z późn. zm.);
6) osób, które uzyskały w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę
uzupełniającą, o których mowa w ustawie z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu
cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2012 r. poz. 680, z
2013 r. poz. 1650, z 2014 r. poz. 1004, z 2015 r. poz. 1607 oraz z 2016 r. poz. 783);
7) osób do 30. roku życia oraz po ukończeniu 50. roku życia, posiadających status osoby
poszukującej pracy, bez zatrudnienia;
8) osób będących członkami mniejszości znajdującej się w niekorzystnej sytuacji, w
szczególności będących członkami mniejszości narodowych i etnicznych w rozumieniu
ustawy z dnia 6 stycznia 2005 r. o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku
regionalnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 573 oraz z 2016 r. poz. 749).
Wymagane jest zatrudnienie pracownika na podstawie umowy o pracę w wymiarze
adekwatnym do wykonywania usługi będącej przedmiotem zapytania (minimum ¼ etatu)
przez minimum 18 miesięcy obowiązywania umowy.
Na etapie oceny ofert spełnianie kryterium badane jest na podstawie oświadczenia
Wykonawcy według wzoru „Oświadczenie o spełnianiu kryterium dot. klauzuli społecznej”.
W okresie realizacji zamówienia Wykonawca zobowiązuje się do udostępnienia w każdym
czasie dokumentacji niezbędnej do weryfikacji spełniania kryterium (dokumentów
poświadczających zatrudnienie pracownika na podstawie umowy o pracę oraz
poświadczających status osoby zatrudnionej). W przypadku gdy w wyniku kontroli spełniania
kryterium Wykonawca nie udowodni jego faktu jego spełniania Zamawiający ma praw
naliczyć karę umowną w wysokości 15% wartości przedmiotu zamówienia (wysokość
proporcjonalna do wagi kryterium).
3. Gwarancja wykonanej usługi:

0-12 – 0 pkt
powyżej 12-24 – 10 pkt
powyżej 24 – 20 pkt

Maksymalna liczba punktów do zdobycia, będąca sumą punktów uzyskanych za poszczególne kryteria oceny, w przedmiotowym postępowaniu wynosi: 100% = 100 pkt

Zamawiający – Beneficjent

Nazwa

FREEDOM PLACE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Adres

97-340 Rozprza

łódzkie , piotrkowski

Numer telefonu

508331624

NIP

7712884619

Tytuł projektu

Żłobek Pszczółka

Numer projektu

RPLD.10.01.00-10-B012/18-00

Zapytanie ofertowe na dostawę i montaż osłon na grzejniki Żłobek Pszczółka

Informacje o ogłoszeniu

Data publikacji ogłoszenia

29-04-2019

Termin składania ofert

07-05-2019

Numer ogłoszenia

1182563

Status ogłoszenia

Aktualne

Miejsce i sposób składania ofert

Ofertę należy złożyć Zamawiającemu w formie papierowej osobiście lub za pośrednictwem operatora pocztowego w terminie

do 07 maja 2019 roku, na adres:

FREEDOM PLACE sp. z o.o.
Mierzyn 14
97-340 Rozprza

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Krystian Misztela

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

733486999

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostarczenie osłon na grzejniki wraz z montażem.
Zamówienie ma zostać wykonane na potrzeby realizacji projektu „Żłobek Pszczółka” nr umowy: RPLD.10.01.00-10-B012/18-00
Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: łódzkie Powiat: bełchatowski Miejscowość: Bełchatów

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest wybór oferenta, który na najkorzystniejszych dla Zamawiającego warunkach dostarczy i zamontuje osłony na grzejniki w żłobku, zgodnie z określonymi warunkami

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż osłon na grzejniki Żłobka Pszczółka. 
Osłony na grzejniki mogą być drewniane w kolorze i wzorze wybranym w uzgodnieniu z Zamawiającym.
Liczba grzejników: 5 
Wykonawca przed złożeniem oferty zobowiązany jest dokonać samodzielnego, precyzyjnego pomiaru przedmiotu zamówienia. 
Produkt ma posiadać wszelkie atesty i certyfikaty niezbędne do zastosowania w żłobkach.

Kod CPV

44421722-4

Nazwa kodu CPV

Obudowy bezpieczne

Harmonogram realizacji zamówienia

Umowa na dostawę i montaż osłon na grzejniki na warunkach określonych w niniejszym zapytaniu zawarta zostanie w okresie nie dłuższym niż 7 dni od wyłonienia oferenta. Termin realizacji usługi do 15.05.2019r.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1.Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która otrzyma największą liczbę punktów (100%=100 pkt.) wyliczonych na podstawie ustalonej wagi punktowej


2. Liczba punktów przyznana każdej z ocenianych ofert obliczona zostanie wg poniższego wzoru:

Kryteria oceny oferty:
a. Cena brutto– 90%
b. Gwarancja – 10%
Cena (wartość) całkowita oferty brutto przy zachowaniu wszystkich parametrów wskazanych przez zamawiającego.
Cena obejmuje dostawę osłon oraz czynności towarzyszące (rozpakowanie, usunięcie opakowań) obejmuje wszelkie wydatki związane z realizacją przedmiotu zapytania, w tym wszelkie daniny o charakterze publicznoprawnym i inne (w tym w szczególności podatki pośrednie, bezpośrednie, podatek VAT).
Wartość punktowa wyliczona zostanie następująco:
Cena: 90% – wartość punktowa kryterium „cena” (max 90 pkt.) wyliczona według wzoru:
najniższa cena brutto zamówienia wśród otrzymanych ofert
—————————————————————————- x 90 pkt.
cena brutto zamówienia wskazana w badanej ofercie
Oferta cenowa powinna zawierać wszystkie wymagania stawiane przez Zamawiającego oraz wszystkie dodatkowe koszty niezbędne do zrealizowania pełnego zakresu przedmiotu zamówienia.
Brane pod uwagę będą wartości brutto (z podatkiem VAT) wrażone w PLN. W sytuacji, gdy cena podana w ofercie nie będzie wyrażona w PLN, w celu przeliczania jej na PLN zastosowany zostanie kurs średni NBP notowany w dniu wszczęcia postępowania.

Gwarancja (w miesiącach): 10% – W ramach kryterium gwarancja oceniana będzie długość gwarancji na osłony.
Wartość punktowa kryterium „gwarancja” (max 10 pkt.) zostanie przyznana wg następującego wzoru:
0 pkt. – gwarancja od 12 do 24 miesięcy
5 pkt. – gwarancja powyżej 24 miesięcy do 36 miesięcy
10 pkt. – gwarancja powyżej 36 miesięcy

Zamawiający – Beneficjent

Nazwa

FREEDOM PLACE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Adres

97-340 Rozprza
łódzkie , piotrkowski

Numer telefonu

508331624

NIP

7712884619

Tytuł projektu

Żłobek Pszczółka

Numer projektu

RPLD.10.01.00-10-B012/18-00
Zapytanie ofertowe na świadczenie usługi cateringowej Żłobka Pszczółka w Przedborzu

Informacje o ogłoszeniu

Data publikacji ogłoszenia

08-08-2019

Termin składania ofert

16-08-2019

Numer ogłoszenia

1199953

Status ogłoszenia

Aktualne

Miejsce i sposób składania ofert

Ofertę należy złożyć Zamawiającemu w formie papierowej osobiście lub za pośrednictwem operatora pocztowego na adres:

Freedom Place Sp. z o.o.
Mierzyn 14,
97-340 Rozprza 

Za termin przyjęcia oferty w wersji papierowej uznaje się wpływ oferty do siedziby Zamawiającego.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Krystian Misztela

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

508331624

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest świadczenie usługi cateringowej dla 25 dzieci w wieku od 20 tygodnia życia do lat 3 do Żłobka Pszczółka mieszczącego się w Przedborzu przy ul. Leśnej 39.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi cateringowe

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: łódzkie Powiat: radomszczański Miejscowość: Przedbórz

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest wybór dostawcy na świadczenie usługi cateringowej dla 25 dzieci Żłobka Pszczółka zgodnie z zapytaniem ofertowym.

Przedmiot zamówienia

Zamówienie obejmuje:
a)Przygotowanie trzech posiłków dziennie tj. śniadanie, obiad dwudaniowy (zupa, drugie danie), podwieczorek oraz napój do posiłków dla grupy maksymalnie 25 dzieci w wieku od 20 tygodnia życia do lat 3 w terminie od 02.09.2019r. do 31.10.2020r.
b)Jeden pakiet wyżywienia dla jednego dziecka w jednym dniu pobytu w żłobku zawiera: śniadanie, obiad dwudaniowy (zupa i drugie danie), podwieczorek, napój do posiłków.
c)Posiłki będą dostarczane 2 razy dziennie w ustalonych godzinach.
d)Liczba wydawanych posiłków uzależniona będzie od frekwencji dzieci w żłobku. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany ilości dzieci i ilości dostarczanych posiłków zgodnie z rzeczywistą potrzebą. Rozliczenia finansowe usługi Wykonawcy świadczonej na rzecz Zamawiającego odbywać się będzie na podstawie faktycznie dostarczonych posiłków i ceny brutto jednodniowego posiłku dla jednego dziecka. Z tytułu wykorzystania mniejszej ilości posiłków, Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia.
e)Wykonawca zobowiązuje się do przygotowania i dostarczenia posiłków z miejsca produkcji do pomieszczenia rozdzielni posiłków w żłobku w dni, w które odbywają się zajęcia – od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni świątecznych oraz innych dni, w których nie odbywają się zajęcia dla dzieci. Dostarczenie posiłków realizowane będzie przez Wykonawcę na jego koszt.
f)Posiłki Wykonawca dostarczać będzie własnym transportem (spełniającym wymogi niezbędne do przewozu żywności i norm określonych standardami HACCP), 
w specjalistycznych termosach do przewożenia posiłków i opakowaniach gwarantujących utrzymanie odpowiedniej temperatury ( w przypadku dań ciepłych mają być one utrzymane w odpowiedniej temperaturze do momentu wydania ich dzieciom).
g)Wykonawca zobowiązany jest do przedkładania tygodniowego jadłospisu na 2 dni przed pierwszym dniem dostawy i każdym następnym pięciodniowym, okresem żywienia, w celu akceptacji przez Dyrektora Żłobka Pszczółka. Zamawiający w jak najszybszym czasie naniesie ewentualne poprawki, które Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić.
h)Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania posiłków zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami i normami dotyczącymi żywności , w szczególności zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. 2006, Nr 171, poz. 1225), normami żywieniowymi wg Instytutu Żywienia Żywności, jak również przepisami prawa w zakresie higieny żywienia norm HACCP. Posiłki muszą spełniać także wymogi żywieniowe zalecane przez Instytut Matki i Dziecka w wieku od 20 tygodnia życia do 3 lat.
i)Wykonawca jest zobowiązany do zachowania diet pokarmowych w zależności od indywidualnych potrzeb dzieci, zgodnie z informacją otrzymaną od Zamawiającego (np. posiłki z zaleceniami diety bezmlecznej i bezglutenowej, uwzględnienie indywidualnych potrzeb alergików).
j) Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania posiłków z naturalnych produktów, bez używania produktów typu instant, czy gotowych półproduktów (np. mrożone pierogi, klopsy itp.), glutaminianu sodu, tłuszczy utwardzanych, soji, z gwarancją świeżości artykułów i produktów. 
k)Stosowanie zasady kolorowego talerza (do każdego posiłku warzywa i owoce).
l)O liczbie wydawanych posiłków w danym dniu Wykonawca informowany będzie do wspólnie ustalonej godziny. W oparciu o uzyskane informacje Wykonawca dostarczać będzie określoną liczbę posiłków.
m)Wykonawca będzie przechowywał próbki dostarczonych posiłków z każdego dnia, dla potrzeb Sanepidu. 
n)Wykonawca będzie odbierać odpady i resztki posiłków.
o)W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w dostarczonym posiłku (konsystencja, zapach, świeżość) Wykonawca zapewni dostarczenie posiłku zastępczego do 1,5 godziny.
p)Wykonawca będzie ponosił pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego i osób trzecich za wykonywane przez siebie i podwykonawców usługi.
q)Przedmiot zamówienia obejmuje wszystkie czynności mające na celu prawidłowe wykonanie przedmiotu zamówienia.

Kod CPV

55321000-6

Nazwa kodu CPV

Usługi przygotowywania posiłków

Harmonogram realizacji zamówienia

Umowa na dostawę i świadczenie usług cateringowych na warunkach określonych w niniejszym zapytaniu zawarta zostanie w okresie nie dłuższym niż 2 dni od wyłonienia oferenta. Termin realizacji zamówienia od 02.09.2019r. do 31.10.2020r.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Kryteria merytoryczne:

1. Zamawiający dokona oceny i wyboru ofert na podstawie następujących kryteriów:
A. cena brutto – waga 80%,
B. klauzula społeczna – waga 20%

2. Zamawiający dokona wyboru oferty tego z Wykonawców, którego oferta uzyska w wyniku oceny najwyższą liczbę punktów. Przyznanie punktów poszczególnym ofertom odbędzie się w oparciu o następujący wzór:

K = A + B 
gdzie:
A – Liczba punktów za kryterium: A 
B – Liczba punktów za kryterium: B
K – Ostateczna liczba punktów uzyskana przez ofertęA – Cena oferty

Przez cenę oferty rozumie się całkowite wynagrodzenie brutto Wykonawcy za wykonanie całego zamówienia, tj. wykonanie usługi cateringowej – wyżywienia dla dzieci z Żłobka Pszczółka
Punkty za kryterium: cena oferty (A) zostaną przyznane wg wzoru:
A= ( Am : Ac ) x 80 pkt, gdzie:
A- liczba punktów za kryterium cena;
Am- najniższa cena wynikająca ze złożonych, ważnych i niepodlegających odrzuceniu ofert (w zł)
Ac- cena oferty ocenianej (w zł). 

Maksymalna liczba punktów, jaką można uzyskać w tym kryterium jest równa 80 pkt.

B – klauzula społeczna

Punkty za kryterium B przyznawane będą na podstawie oświadczenia Wykonawcy za zagwarantowanie spełniania kryterium określonego jako klauzula społeczna.
Zamawiający w toku oceny ofert przyzna dodatkowe punkty oferentom, którzy zobowiążą się do realizacji przedmiotu zamówienia z wykorzystaniem przynajmniej jednej nowozatrudnionej osoby, która należy do przynajmniej jednej z niżej wymienionych grup
1) osób niepełnosprawnych w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. poz. 721, z późn. zm.));
2) bezrobotnych w rozumieniu ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 645, 691 i 868);
3) osób pozbawionych wolności lub zwalnianych z zakładów karnych, o których mowa w ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny wykonawczy (Dz. U. poz. 557, z późn. zm.)), mających trudności w integracji ze środowiskiem;
4) osób z zaburzeniami psychicznymi w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2016 r. poz. 546);
5) osób bezdomnych w rozumieniu ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 163, z późn. zm.));
6) osób, które uzyskały w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą, o których mowa w ustawie z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2012 r. poz. 680, z 2013 r. poz. 1650, z 2014 r. poz. 1004, z 2015 r. poz. 1607 oraz z 2016 r. poz. 783);
7) osób do 30. roku życia oraz po ukończeniu 50. roku życia, posiadających status osoby poszukującej pracy, bez zatrudnienia;
8) osób będących członkami mniejszości znajdującej się w niekorzystnej sytuacji, w szczególności będących członkami mniejszości narodowych i etnicznych w rozumieniu ustawy z dnia 6 stycznia 2005 r. o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 573 oraz z 2016 r. poz. 749).

Wymagane jest zatrudnienie pracownika na podstawie umowy o pracę w wymiarze adekwatnym do wykonywania usługi będącej przedmiotem zapytania (minimum ¼ etatu) przez minimum 18 miesięcy obowiązywania umowy. 
Na etapie oceny ofert spełnianie kryterium badane jest na podstawie oświadczenia Wykonawcy według wzoru „Oświadczenie o spełnianiu kryterium dot. klauzuli społecznej”. 
W okresie realizacji zamówienia Wykonawca zobowiązuje się do udostępnienia w każdym czasie dokumentacji niezbędnej do weryfikacji spełniania kryterium (dokumentów poświadczających zatrudnienie pracownika na podstawie umowy o pracę oraz poświadczających status osoby zatrudnionej). W przypadku gdy w wyniku kontroli spełniania kryterium Wykonawca nie udowodni jego faktu jego spełniania Zamawiający ma prawo naliczyć karę umowną w wysokości 20% wartości przedmiotu zamówienia (wysokość proporcjonalna do wagi kryterium).

Punkty zostaną przyznane w następujący sposób:
– spełnienie wymogu określonego jako klauzula społeczna – 20 punktów;
– brak spełnienie wymogu określonego jako klauzula społeczna – 0 punktów;

Maksymalna liczba punktów, jaką można uzyskać w tym kryterium jest równa 20 pkt.

3. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największa liczbę punktów.

Zamawiający – Beneficjent

Nazwa

FREEDOM PLACE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Adres

97-340 Rozprza
łódzkie , piotrkowski

Numer telefonu

508331624

NIP

7712884619

Tytuł projektu

Żłobek Pszczółka

Numer projektu

RPLD.10.01.00-10-B012/18-00
Zapytanie ofertowe na świadczenie usługi cateringowej Żłobka Pszczółka w Przedborzu
Informacje o ogłoszeniu

Data publikacji ogłoszenia

12-09-2019

Termin składania ofert

20-09-2019

Numer ogłoszenia

1206029

Status ogłoszenia

Aktualne

Miejsce i sposób składania ofert

Ofertę należy złożyć Zamawiającemu w formie papierowej osobiście lub za pośrednictwem operatora pocztowego na adres:

Freedom Place Sp. z o.o.
Mierzyn 14,
97-340 Rozprza

Za termin przyjęcia oferty w wersji papierowej uznaje się wpływ oferty do siedziby Zamawiającego.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Krystian Misztela

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

508331624

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest świadczenie usługi cateringowej dla 25 dzieci w wieku od 20 tygodnia życia do lat 3 do Żłobka Pszczółka mieszczącego się w Przedborzu przy ul. Leśnej 39.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi cateringowe

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: łódzkie Powiat: radomszczański Miejscowość: Przedbórz

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest wybór dostawcy na świadczenie usługi cateringowej dla 25 dzieci Żłobka Pszczółka zgodnie z zapytaniem ofertowym.

Przedmiot zamówienia

Zamówienie obejmuje:
a)Przygotowanie trzech posiłków dziennie tj. śniadanie, obiad dwudaniowy (zupa, drugie danie), podwieczorek oraz napój do posiłków dla grupy maksymalnie 25 dzieci w wieku od 20 tygodnia życia do lat 3 w terminie od 01.10.2019r. do 31.10.2020r.
b)Jeden pakiet wyżywienia dla jednego dziecka w jednym dniu pobytu w żłobku zawiera: śniadanie, obiad dwudaniowy (zupa i drugie danie), podwieczorek, napój do posiłków.
c)Posiłki będą dostarczane 2 razy dziennie w ustalonych godzinach.
d)Liczba wydawanych posiłków uzależniona będzie od frekwencji dzieci w żłobku. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany ilości dzieci i ilości dostarczanych posiłków zgodnie z rzeczywistą potrzebą. Rozliczenia finansowe usługi Wykonawcy świadczonej na rzecz Zamawiającego odbywać się będzie na podstawie faktycznie dostarczonych posiłków i ceny brutto jednodniowego posiłku dla jednego dziecka. Z tytułu wykorzystania mniejszej ilości posiłków, Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia.
e)Wykonawca zobowiązuje się do przygotowania i dostarczenia posiłków z miejsca produkcji do pomieszczenia rozdzielni posiłków w żłobku w dni, w które odbywają się zajęcia – od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni świątecznych oraz innych dni, w których nie odbywają się zajęcia dla dzieci. Dostarczenie posiłków realizowane będzie przez Wykonawcę na jego koszt.
f)Posiłki Wykonawca dostarczać będzie własnym transportem (spełniającym wymogi niezbędne do przewozu żywności i norm określonych standardami HACCP),
w specjalistycznych termosach do przewożenia posiłków i opakowaniach gwarantujących utrzymanie odpowiedniej temperatury ( w przypadku dań ciepłych mają być one utrzymane w odpowiedniej temperaturze do momentu wydania ich dzieciom).
g)Wykonawca zobowiązany jest do przedkładania tygodniowego jadłospisu na 2 dni przed pierwszym dniem dostawy i każdym następnym pięciodniowym, okresem żywienia, w celu akceptacji przez Dyrektora Żłobka Pszczółka. Zamawiający w jak najszybszym czasie naniesie ewentualne poprawki, które Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić.
h)Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania posiłków zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami i normami dotyczącymi żywności , w szczególności zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. 2006, Nr 171, poz. 1225), normami żywieniowymi wg Instytutu Żywienia Żywności, jak również przepisami prawa w zakresie higieny żywienia norm HACCP. Posiłki muszą spełniać także wymogi żywieniowe zalecane przez Instytut Matki i Dziecka w wieku od 20 tygodnia życia do 3 lat.
i)Wykonawca jest zobowiązany do zachowania diet pokarmowych w zależności od indywidualnych potrzeb dzieci, zgodnie z informacją otrzymaną od Zamawiającego (np. posiłki z zaleceniami diety bezmlecznej i bezglutenowej, uwzględnienie indywidualnych potrzeb alergików).
j) Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania posiłków z naturalnych produktów, bez używania produktów typu instant, czy gotowych półproduktów (np. mrożone pierogi, klopsy itp.), glutaminianu sodu, tłuszczy utwardzanych, soji, z gwarancją świeżości artykułów i produktów.
k)Stosowanie zasady kolorowego talerza (do każdego posiłku warzywa i owoce).
l)O liczbie wydawanych posiłków w danym dniu Wykonawca informowany będzie do wspólnie ustalonej godziny. W oparciu o uzyskane informacje Wykonawca dostarczać będzie określoną liczbę posiłków.
m)Wykonawca będzie przechowywał próbki dostarczonych posiłków z każdego dnia, dla potrzeb Sanepidu.
n)Wykonawca będzie odbierać odpady i resztki posiłków.
o)W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w dostarczonym posiłku (konsystencja, zapach, świeżość) Wykonawca zapewni dostarczenie posiłku zastępczego do 1,5 godziny.
p)Wykonawca będzie ponosił pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego i osób trzecich za wykonywane przez siebie i podwykonawców usługi.
q)Przedmiot zamówienia obejmuje wszystkie czynności mające na celu prawidłowe wykonanie przedmiotu zamówienia.

Kod CPV

55321000-6

Nazwa kodu CPV

Usługi przygotowywania posiłków

Harmonogram realizacji zamówienia

Umowa na dostawę i świadczenie usług cateringowych na warunkach określonych w niniejszym zapytaniu zawarta zostanie w okresie nie dłuższym niż 2 dni od wyłonienia oferenta. Termin realizacji zamówienia od 01.10.2019r. do 31.10.2020r.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Kryteria merytoryczne:

1. Zamawiający dokona oceny i wyboru ofert na podstawie następujących kryteriów:
A. cena brutto – waga 80%,
B. klauzula społeczna – waga 20%

2. Zamawiający dokona wyboru oferty tego z Wykonawców, którego oferta uzyska w wyniku oceny najwyższą liczbę punktów. Przyznanie punktów poszczególnym ofertom odbędzie się w oparciu o następujący wzór:

K = A + B
gdzie:
A – Liczba punktów za kryterium: A
B – Liczba punktów za kryterium: B
K – Ostateczna liczba punktów uzyskana przez ofertęA – Cena oferty

Przez cenę oferty rozumie się całkowite wynagrodzenie brutto Wykonawcy za wykonanie całego zamówienia, tj. wykonanie usługi cateringowej – wyżywienia dla dzieci z Żłobka Pszczółka
Punkty za kryterium: cena oferty (A) zostaną przyznane wg wzoru:
A= ( Am : Ac ) x 80 pkt, gdzie:
A- liczba punktów za kryterium cena;
Am- najniższa cena wynikająca ze złożonych, ważnych i niepodlegających odrzuceniu ofert (w zł)
Ac- cena oferty ocenianej (w zł).

Maksymalna liczba punktów, jaką można uzyskać w tym kryterium jest równa 80 pkt.

B – klauzula społeczna

Punkty za kryterium B przyznawane będą na podstawie oświadczenia Wykonawcy za zagwarantowanie spełniania kryterium określonego jako klauzula społeczna.
Zamawiający w toku oceny ofert przyzna dodatkowe punkty oferentom, którzy zobowiążą się do realizacji przedmiotu zamówienia z wykorzystaniem przynajmniej jednej nowozatrudnionej osoby, która należy do przynajmniej jednej z niżej wymienionych grup
1) osób niepełnosprawnych w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. poz. 721, z późn. zm.));
2) bezrobotnych w rozumieniu ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 645, 691 i 868);
3) osób pozbawionych wolności lub zwalnianych z zakładów karnych, o których mowa w ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny wykonawczy (Dz. U. poz. 557, z późn. zm.)), mających trudności w integracji ze środowiskiem;
4) osób z zaburzeniami psychicznymi w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2016 r. poz. 546);
5) osób bezdomnych w rozumieniu ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 163, z późn. zm.));
6) osób, które uzyskały w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą, o których mowa w ustawie z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2012 r. poz. 680, z 2013 r. poz. 1650, z 2014 r. poz. 1004, z 2015 r. poz. 1607 oraz z 2016 r. poz. 783);
7) osób do 30. roku życia oraz po ukończeniu 50. roku życia, posiadających status osoby poszukującej pracy, bez zatrudnienia;
8) osób będących członkami mniejszości znajdującej się w niekorzystnej sytuacji, w szczególności będących członkami mniejszości narodowych i etnicznych w rozumieniu ustawy z dnia 6 stycznia 2005 r. o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 573 oraz z 2016 r. poz. 749).

Wymagane jest zatrudnienie pracownika na podstawie umowy o pracę w wymiarze adekwatnym do wykonywania usługi będącej przedmiotem zapytania (minimum ¼ etatu) przez minimum 18 miesięcy obowiązywania umowy.
Na etapie oceny ofert spełnianie kryterium badane jest na podstawie oświadczenia Wykonawcy według wzoru „Oświadczenie o spełnianiu kryterium dot. klauzuli społecznej”.
W okresie realizacji zamówienia Wykonawca zobowiązuje się do udostępnienia w każdym czasie dokumentacji niezbędnej do weryfikacji spełniania kryterium (dokumentów poświadczających zatrudnienie pracownika na podstawie umowy o pracę oraz poświadczających status osoby zatrudnionej). W przypadku gdy w wyniku kontroli spełniania kryterium Wykonawca nie udowodni jego faktu jego spełniania Zamawiający ma prawo naliczyć karę umowną w wysokości 20% wartości przedmiotu zamówienia (wysokość proporcjonalna do wagi kryterium).

Punkty zostaną przyznane w następujący sposób:
– spełnienie wymogu określonego jako klauzula społeczna – 20 punktów;
– brak spełnienie wymogu określonego jako klauzula społeczna – 0 punktów;

Maksymalna liczba punktów, jaką można uzyskać w tym kryterium jest równa 20 pkt.

3. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największa liczbę punktów.

Zamawiający – Beneficjent

Nazwa

FREEDOM PLACE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Adres

97-340 Rozprza
łódzkie , piotrkowski

Numer telefonu

508331624

NIP

7712884619

Tytuł projektu

Żłobek Pszczółka

Numer projektu

RPLD.10.01.00-10-B012/18-00
Zapytanie ofertowe na świadczenie usługi cateringowej Żłobka Pszczółka w Bełchatowie

Informacje o ogłoszeniu

Data publikacji ogłoszenia

15-01-2020

Termin składania ofert

23-01-2020

Numer ogłoszenia

1227240

Status ogłoszenia

Aktualne

Miejsce i sposób składania ofert

Ofertę należy złożyć Zamawiającemu w formie papierowej osobiście lub za pośrednictwem operatora pocztowego na adres:

Freedom Place Sp. z o.o.
Mierzyn 14,
97-340 Rozprza

Za termin przyjęcia oferty w wersji papierowej uznaje się wpływ oferty do siedziby Zamawiającego.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

km.zapytanieofertowe@gmail.com

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Krystian Misztela

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

508331624

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest świadczenie usługi cateringowej dla 25 dzieci w wieku od 20 tygodnia życia do lat 3 do Żłobka Pszczółka mieszczącego się w Bełchatowie przy ul. J. Piłsudskiego 7.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi cateringowe

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: łódzkie Powiat: bełchatowski Miejscowość: Bełchatów

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest wybór dostawcy na świadczenie usługi cateringowej dla 25 dzieci Żłobka Pszczółka zgodnie z zapytaniem ofertowym.

Przedmiot zamówienia

Zamówienie obejmuje:
a)Przygotowanie trzech posiłków dziennie tj. śniadanie, obiad dwudaniowy (zupa, drugie danie), podwieczorek oraz napój do posiłków dla grupy maksymalnie 25 dzieci w wieku od 20 tygodnia życia do lat 3 w terminie od 01.02.2020r. do 31.10.2020r.
b)Jeden pakiet wyżywienia dla jednego dziecka w jednym dniu pobytu w żłobku zawiera: śniadanie, obiad dwudaniowy (zupa i drugie danie), podwieczorek, napój do posiłków.
c)Posiłki będą dostarczane 2 razy dziennie w ustalonych godzinach.
d)Liczba wydawanych posiłków uzależniona będzie od frekwencji dzieci w żłobku. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany ilości dzieci i ilości dostarczanych posiłków zgodnie z rzeczywistą potrzebą. Rozliczenia finansowe usługi Wykonawcy świadczonej na rzecz Zamawiającego odbywać się będzie na podstawie faktycznie dostarczonych posiłków i ceny brutto jednodniowego posiłku dla jednego dziecka. Z tytułu wykorzystania mniejszej ilości posiłków, Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia.
e)Wykonawca zobowiązuje się do przygotowania i dostarczenia posiłków z miejsca produkcji do pomieszczenia rozdzielni posiłków w żłobku w dni, w które odbywają się zajęcia – od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni świątecznych oraz innych dni, w których nie odbywają się zajęcia dla dzieci. Dostarczenie posiłków realizowane będzie przez Wykonawcę na jego koszt.
f)Posiłki Wykonawca dostarczać będzie własnym transportem (spełniającym wymogi niezbędne do przewozu żywności i norm określonych standardami HACCP),
w specjalistycznych termosach do przewożenia posiłków i opakowaniach gwarantujących utrzymanie odpowiedniej temperatury ( w przypadku dań ciepłych mają być one utrzymane w odpowiedniej temperaturze do momentu wydania ich dzieciom).
g)Wykonawca zobowiązany jest do przedkładania tygodniowego jadłospisu na 2 dni przed pierwszym dniem dostawy i każdym następnym pięciodniowym, okresem żywienia, w celu akceptacji przez Dyrektora Żłobka Pszczółka. Zamawiający w jak najszybszym czasie naniesie ewentualne poprawki, które Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić.
h)Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania posiłków zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami i normami dotyczącymi żywności , w szczególności zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. 2006, Nr 171, poz. 1225), normami żywieniowymi wg Instytutu Żywienia Żywności, jak również przepisami prawa w zakresie higieny żywienia norm HACCP. Posiłki muszą spełniać także wymogi żywieniowe zalecane przez Instytut Matki i Dziecka w wieku od 20 tygodnia życia do 3 lat.
i)Wykonawca jest zobowiązany do zachowania diet pokarmowych w zależności od indywidualnych potrzeb dzieci, zgodnie z informacją otrzymaną od Zamawiającego (np. posiłki z zaleceniami diety bezmlecznej i bezglutenowej, uwzględnienie indywidualnych potrzeb alergików).
j)Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania posiłków z naturalnych produktów, bez używania produktów typu instant, czy gotowych półproduktów (np. mrożone pierogi, klopsy itp.), glutaminianu sodu, tłuszczy utwardzanych, soji, z gwarancją świeżości artykułów i produktów.
k)Stosowanie zasady kolorowego talerza (do każdego posiłku warzywa i owoce).
l)O liczbie wydawanych posiłków w danym dniu Wykonawca informowany będzie do wspólnie ustalonej godziny. W oparciu o uzyskane informacje Wykonawca dostarczać będzie określoną liczbę posiłków.
m)Wykonawca będzie przechowywał próbki dostarczonych posiłków z każdego dnia, dla potrzeb Sanepidu.
n)Wykonawca będzie odbierać odpady i resztki posiłków.
o)W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w dostarczonym posiłku (konsystencja, zapach, świeżość) Wykonawca zapewni dostarczenie posiłku zastępczego do 1,5 godziny.
p)Wykonawca będzie ponosił pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego i osób trzecich za wykonywane przez siebie i podwykonawców usługi.
q)Przedmiot zamówienia obejmuje wszystkie czynności mające na celu prawidłowe wykonanie przedmiotu zamówienia.

Kod CPV

55321000-6

Nazwa kodu CPV

Usługi przygotowywania posiłków

Harmonogram realizacji zamówienia

Umowa na dostawę i świadczenie usług cateringowych na warunkach określonych w niniejszym zapytaniu zawarta zostanie w okresie nie dłuższym niż 2 dni od wyłonienia oferenta. Termin realizacji zamówienia od 01.02.2020r. do 31.10.2020r.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Kryteria merytoryczne:

1. Zamawiający dokona oceny i wyboru ofert na podstawie następujących kryteriów:
A. cena brutto – waga 80%,
B. klauzula społeczna – waga 20%

2. Zamawiający dokona wyboru oferty tego z Wykonawców, którego oferta uzyska w wyniku oceny najwyższą liczbę punktów. Przyznanie punktów poszczególnym ofertom odbędzie się w oparciu o następujący wzór:

K = A + B
gdzie:
A – Liczba punktów za kryterium: A
B – Liczba punktów za kryterium: B
K – Ostateczna liczba punktów uzyskana przez ofertę

A – Cena oferty

Przez cenę oferty rozumie się całkowite wynagrodzenie brutto Wykonawcy za wykonanie całego zamówienia, tj. wykonanie usługi cateringowej – wyżywienia dla dzieci z Żłobka Pszczółka
Punkty za kryterium: cena oferty (A) zostaną przyznane wg wzoru:
A= ( Am : Ac ) x 80 pkt, gdzie:
A- liczba punktów za kryterium cena;
Am- najniższa cena wynikająca ze złożonych, ważnych i niepodlegających odrzuceniu ofert (w zł)
Ac- cena oferty ocenianej (w zł).

Maksymalna liczba punktów, jaką można uzyskać w tym kryterium jest równa 80 pkt.

B – klauzula społeczna

Punkty za kryterium B przyznawane będą na podstawie oświadczenia Wykonawcy za zagwarantowanie spełniania kryterium określonego jako klauzula społeczna.
Zamawiający w toku oceny ofert przyzna dodatkowe punkty oferentom, którzy zobowiążą się do realizacji przedmiotu zamówienia z wykorzystaniem przynajmniej jednej nowozatrudnionej osoby, która należy do przynajmniej jednej z niżej wymienionych grup
1) osób niepełnosprawnych w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. poz. 721, z późn. zm.));
2) bezrobotnych w rozumieniu ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 645, 691 i 868);
3) osób pozbawionych wolności lub zwalnianych z zakładów karnych, o których mowa w ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny wykonawczy (Dz. U. poz. 557, z późn. zm.)), mających trudności w integracji ze środowiskiem;
4) osób z zaburzeniami psychicznymi w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2016 r. poz. 546);
5) osób bezdomnych w rozumieniu ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 163, z późn. zm.));
6) osób, które uzyskały w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą, o których mowa w ustawie z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2012 r. poz. 680, z 2013 r. poz. 1650, z 2014 r. poz. 1004, z 2015 r. poz. 1607 oraz z 2016 r. poz. 783);
7) osób do 30. roku życia oraz po ukończeniu 50. roku życia, posiadających status osoby poszukującej pracy, bez zatrudnienia;
8) osób będących członkami mniejszości znajdującej się w niekorzystnej sytuacji, w szczególności będących członkami mniejszości narodowych i etnicznych w rozumieniu ustawy z dnia 6 stycznia 2005 r. o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 573 oraz z 2016 r. poz. 749).

Wymagane jest zatrudnienie pracownika na podstawie umowy o pracę w wymiarze adekwatnym do wykonywania usługi będącej przedmiotem zapytania (minimum ¼ etatu) przez minimum 18 miesięcy obowiązywania umowy.
Na etapie oceny ofert spełnianie kryterium badane jest na podstawie oświadczenia Wykonawcy według wzoru „Oświadczenie o spełnianiu kryterium dot. klauzuli społecznej”.
W okresie realizacji zamówienia Wykonawca zobowiązuje się do udostępnienia w każdym czasie dokumentacji niezbędnej do weryfikacji spełniania kryterium (dokumentów poświadczających zatrudnienie pracownika na podstawie umowy o pracę oraz poświadczających status osoby zatrudnionej). W przypadku gdy w wyniku kontroli spełniania kryterium Wykonawca nie udowodni jego faktu jego spełniania Zamawiający ma prawo naliczyć karę umowną w wysokości 20% wartości przedmiotu zamówienia (wysokość proporcjonalna do wagi kryterium).

Punkty zostaną przyznane w następujący sposób:
– spełnienie wymogu określonego jako klauzula społeczna – 20 punktów;
– brak spełnienie wymogu określonego jako klauzula społeczna – 0 punktów;

Maksymalna liczba punktów, jaką można uzyskać w tym kryterium jest równa 20 pkt.

3. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największa liczbę punktów.

Zamawiający – Beneficjent

Nazwa

FREEDOM PLACE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Adres

97-340 Rozprza

łódzkie , piotrkowski

Numer telefonu

508331624

NIP

7712884619

Tytuł projektu

Żłobek Pszczółka

Numer projektu

RPLD.10.01.00-10-B012/18-00

Zapytanie ofertowe na prace adaptacyjno -remontowe- dostosowawcze Żłobek Gucio w Opocznie

Informacje o ogłoszeniu

Data publikacji ogłoszenia

17-03-2020

Termin składania ofert

31-03-2020

Numer ogłoszenia

1239158

Status ogłoszenia

Aktualne

Miejsce i sposób składania ofert

1. Ofertę należy złożyć w formie papierowej w terminie
do 31.03.2020r. od dnia publikacji ogłoszenia w bazie konkurencyjności. Na stronie https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/. oraz na stronie internetowej zamawiającego
2. Ofertę należy złożyć Zamawiającemu w formie papierowej osobiście lub za pośrednictwem operatora pocztowego na adres:
FREEDOM PLACE sp. z o.o.
Mierzyn 14
97-340 Rozprza
Za termin przyjęcia oferty w wersji papierowej uznaje się wpływ oferty do siedziby Zamawiającego.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Krystian Misztela

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

508331624

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest adaptacja i dostosowanie lokalu, zakup i montaż armatury oraz wykonanie szafek, blatu kuchennego do Żłobka, a także przygotowanie zabezpieczeń na grzejniki oraz nawierzchni placu zabaw wraz z montażem.
2. Zamówienie ma zostać wykonane na potrzeby realizacji projektu „Żłobek Gucio”
nr umowy: RPLD.10.01.00-10-C015/18-00
Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Kategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Podkategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: łódzkie Powiat: opoczyński Miejscowość: Opoczno

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest przeprowadzenie prac adaptacyjno-remontowo-dostosowawczych Żłobka Gucio. Dopuszcza się składanie ofert na wszystkie części, bądź każdą z osobna przez jednego Oferenta.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem, zamówienia jest przeprowadzenie prac adaptacyjno-remontowo-dostosowawczych Żłobka Gucio. Dopuszcza się składanie ofert na wszystkie części, bądź każdą z osobna przez jednego Oferenta.
Część I
1.Usługi remontowe prace adaptacyjno – dostosowawcze do potrzeb żłobka. Szczegółowy zakres prac:
• Demontaż wykładzin, płytek na ścianach i posadzkach- 193 m2
• Demontaż ościeżnic- 5 szt.
• Demontaż ścianek działowych- 20 m2
• Montaż ścianek działowych 60 m2
• Wyrównanie tynku -104 m2
2. Zakup i montaż drzwi wraz z ościeżnicami 90 cm + klamki – 6 szt.
3. Zakup i montaż systemu sygnalizacji przeciwpożarowej – 1 usługa
4. Zakup i montaż glazury i terakoty na zaprawie cementowej z fugami (na ściany do wysokości 2m w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych zgodnie z rozp MPiPS) -253 m2
5. Zakup farb emulsyjnych i dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ścian i sufitów – 845 m2
6. Oświetlenie – lampa oświetleniowa led lub halogeny wraz z oprawą (materiały + robocizna) – 38 szt.
7. Sufity podwieszane (materiały + robocizna)- 193 m2
8. Zakup i montaż klimatyzacji (w zestawie dwa klimatyzatory ścienne sterowane z pilota) – 1 komplet
Dopuszcza się stosowanie rozwiązań równoważnych zgodnych z przepisami sanitarno-epidemiologicznymi.

Część II
1. Zakup i montaż armatury łazienkowej:
Umywalka dla dzieci – 4 szt.
Umywalka dla dorosłych – 4 szt.
Ustęp dla dzieci z deską – 4 szt.
Ustęp dla dorosłych z deską – 2 szt.
Spłuczki do ustępów – 6 szt.
Kabina wolnostojąca z głębokim brodzikiem szer.90 cm – 1 komplet
Baterii chromowanych do umywalek i kabiny (bateria do kabiny wraz z słuchawką prysznicową) – 9 szt.

Część III
1. Zakup i montaż armatury kuchennej:
Bateria chromowana – 2 szt.
Syfon – 2 szt.
Zlewozmywak dwukomorowy– 2 szt.

Część IV
Zakup i montaż:
1. Blat gastronomiczny dzielony, łącznie – ok. 450 cm
2. Zestaw szafek kuchennych składających się z :
•2 szafki dwudrzwiowe pod zlew
•2 szafki dwudrzwiowe dzielone
•1 szafka z szufladą dwudrzwiowa
•2 szafki wiszące, dwudrzwiowe

Część V
1.Nawierzchnia do placu zabaw z montażem. -125 szt.
Gumowa płyta ochronna na plac zabaw, rozmiar 50×50

Część VI
1. Ogrodzenie placu zabaw z montażem – 30 mb.

Część VII
1. Zabezpieczenia na grzejniki – osłony na grzejniki o wymiarze 4 szt.- 120×60, 2 szt. – 80×60

Projekt do wglądu u Beneficjenta, możliwość wizji lokalnej pomieszczeń przeznaczonych do adaptacji.

Kod CPV

45000000-7

Nazwa kodu CPV

Roboty budowlane

Dodatkowe przedmioty zamówienia

45400000-1 – Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
39100000-3 – Meble
45442100-8 – Roboty malarskie
45421130-4 – Instalowanie drzwi i okien
45211310-5 – Roboty budowlane w zakresie łazienek
45332400-7 – Roboty instalacyjne w zakresie urządzeń sanitarnych
45112723-9 – Roboty w zakresie kształtowania placów zabaw
44421722-4 – Obudowy bezpieczne

Harmonogram realizacji zamówienia

Umowa na przeprowadzenie prac adaptacyjno-dostosowawczych na warunkach określonych w niniejszym zapytaniu zawarta zostanie w okresie nie dłuższym niż 3 dni. Termin realizacji usługi do 08.06.2020r.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji
1.Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która otrzyma największą liczbę punktów (100%=100 pkt) wyliczonych na podstawie ustalonej wagi punktowej
2. Liczba punktów przyznana każdej z ocenianych ofert obliczona zostanie wg poniższego wzoru:
LP = C + K +G
gdzie:
LP – łączna liczba punktów przyznanych Ofercie,
C – liczba punktów przyznanych Ofercie w oparciu o kryterium – cena
K – liczba punktów przyznanych Ofercie w oparciu o kryterium – klauzula społeczna
G – liczba punktów przyznanych Ofercie w oparciu o kryterium – gwarancja
Cena (wartość) całkowita oferty brutto przy zachowaniu wszystkich parametrów wskazanych przez zamawiającego.
Wartość: 70% =70 pkt.
Punkty za kryterium „Cena” zostaną obliczone według wzoru:
cena brutto oferty najtańszej
————————————-x 70 pkt = liczba punktów w danym kryterium
cena brutto oferty badanej
Klauzula społeczna -punkty zostaną przyznane na podstawie oświadczenia (dołączonego do Zapytania ofertowego) zawierającego informacje czy i w jaki sposób przy realizacji Zamówienia będą stosowane klauzule społeczne.
Wartość: 10%=10pkt
Punkty za kryterium „Klauzula społeczna” przyznawane będą na podstawie oświadczenia Wykonawcy za zagwarantowanie spełniania kryterium określonego jako klauzula społeczna.
W związku z wymogami w zakresie uwzględniania aspektów społecznych w ramach niniejszego postępowania Zamawiający określa w ramach pozacenowych (pozakosztowych) kryteriów oceny ofert – aspektów społecznych, w tym integracji zawodowej i społecznej
osób, o których mowa w art. 22 ust. 2 pzp.
Klauzula społeczna -punkty zostaną przyznane na podstawie oświadczenia (dołączonego do Zapytania ofertowego) zawierającego informacje czy i w jaki sposób przy realizacji Zamówienia będą stosowane klauzule społeczne.
Wartość: 10%=10pkt
Punkty za kryterium „Klauzula społeczna” przyznawane będą na podstawie oświadczenia Wykonawcy za zagwarantowanie spełniania kryterium określonego jako klauzula społeczna.
W związku z wymogami w zakresie uwzględniania aspektów społecznych w ramach niniejszego postępowania Zamawiający określa w ramach pozacenowych (pozakosztowych) kryteriów oceny ofert – aspektów społecznych, w tym integracji zawodowej i społecznej
osób, o których mowa w art. 22 ust. 2 pzp. Zamawiający w toku oceny ofert przyzna dodatkowe punkty oferentom, którzy zobowiążą się do realizacji przedmiotu zamówienia z wykorzystaniem przynajmniej jednej nowozatrudnionej osoby, która należy do przynajmniej jednej z niżej wymienionych grup”:

1) osób niepełnosprawnych w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji
zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. poz.
721, z późn. zm.);
2) bezrobotnych w rozumieniu ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i
instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 645, 691 i 868);
3) osób pozbawionych wolności lub zwalnianych z zakładów karnych, o których mowa w
ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny wykonawczy (Dz. U. poz. 557, z późn.
zm.), mających trudności w integracji ze środowiskiem;
4) osób z zaburzeniami psychicznymi w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o
ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2016 r. poz. 546);
5) osób bezdomnych w rozumieniu ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.
U. z 2015 r. poz. 163, z późn. zm.);
6) osób, które uzyskały w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę
uzupełniającą, o których mowa w ustawie z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu
cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2012 r. poz. 680, z
2013 r. poz. 1650, z 2014 r. poz. 1004, z 2015 r. poz. 1607 oraz z 2016 r. poz. 783);
7) osób do 30. roku życia oraz po ukończeniu 50. roku życia, posiadających status osoby
poszukującej pracy, bez zatrudnienia;
8) osób będących członkami mniejszości znajdującej się w niekorzystnej sytuacji, w
szczególności będących członkami mniejszości narodowych i etnicznych w rozumieniu
ustawy z dnia 6 stycznia 2005 r. o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku
regionalnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 573 oraz z 2016 r. poz. 749).
Wymagane jest zatrudnienie pracownika na podstawie umowy o pracę w wymiarze
adekwatnym do wykonywania usługi będącej przedmiotem zapytania (minimum ¼ etatu)
przez minimum 18 miesięcy obowiązywania umowy.
Na etapie oceny ofert spełnianie kryterium badane jest na podstawie oświadczenia
Wykonawcy według wzoru „Oświadczenie o spełnianiu kryterium dot. klauzuli społecznej”.
W okresie realizacji zamówienia Wykonawca zobowiązuje się do udostępnienia w każdym
czasie dokumentacji niezbędnej do weryfikacji spełniania kryterium (dokumentów
poświadczających zatrudnienie pracownika na podstawie umowy o pracę oraz
poświadczających status osoby zatrudnionej). W przypadku gdy w wyniku kontroli spełniania
kryterium Wykonawca nie udowodni jego faktu jego spełniania Zamawiający ma praw
naliczyć karę umowną w wysokości 15% wartości przedmiotu zamówienia (wysokość
proporcjonalna do wagi kryterium).
3. Gwarancja wykonanej usługi:
0-12 – 0 pkt
powyżej 12-24 – 10 pkt
powyżej 24 – 20 pkt
Maksymalna liczba punktów do zdobycia, będąca sumą punktów uzyskanych za poszczególne kryteria oceny, w przedmiotowym postępowaniu wynosi: 100% = 100 pkt

Zamawiający – Beneficjent

Nazwa

FREEDOM PLACE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Adres

97-340 Mierzyn

łódzkie , piotrkowski

Numer telefonu

733486999

NIP

7712884619

Tytuł projektu

Żłobek Gucio

Numer projektu

RPLD.10.01.00-10-C015/18-00
Zapytanie ofertowe na dostarczenie wyposażenia "Żłobek Pszczółka" (Przedbórz, Bełchatów)

Informacje o ogłoszeniu

Data publikacji ogłoszenia

20-12-2018

Termin składania ofert

27-12-2018

Numer ogłoszenia

1156682

Status ogłoszenia

Aktualne

Miejsce i sposób składania ofert

1. Ofertę należy złożyć w formie papierowej w terminie do 27 grudnia 2018 roku,
godz. 15.30 od dnia publikacji ogłoszenia w bazie konkurencyjności. Na stronie https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/. oraz na stronie internetowej zamawiającego
2. Ofertę należy złożyć Zamawiającemu w formie papierowej osobiście lub za pośrednictwem operatora pocztowego na adres:
FREEDOM PLACE sp. z o.o.
Mierzyn 14
97-340 Rozprza
Za termin przyjęcia oferty w wersji papierowej uznaje się wpływ oferty do siedziby Zamawiającego.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Krystian Misztela

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

733486999

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostarczenie wyposażenia do Żłobka Pszczółka,
2. Zamówienie ma zostać wykonane na potrzeby realizacji projektu „Żłobek Pszczółka”
nr umowy: RPLD.10.01.00-10-B012/18-00
Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: łódzkie Powiat: radomszczański Miejscowość: Przedbórz, Bełchatów

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest wybór dostawcy na dostarczenie wyposażenia: meble, zabawki, plac zabaw, akcesoria łazienkowe i kuchenne, AGD, przedmioty BHP do Żłobka Pszczółka. Dopuszcza się składanie ofert na poszczególne Części osobno oraz wszystkie Części przez jednego oferenta. W ramach Projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa zakup wyposażenia: meble, zabawki, plac zabaw, akcesoria łazienkowe i kuchenne, AGD, artykuły BHP do Żłobka Pszczółka w Przedborzu ul. Leśna 29 oraz do Bełchatowa ul. Piłsudskiego 7. Zgodnie z zapytaniem ofertowym.
W ramach Projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

Kod CPV

37520000-9

Nazwa kodu CPV

Zabawki

Dodatkowe przedmioty zamówienia

Pomocnicze Kody CPV

39150000-8 – różne meble i wyposażenie
37500000-3 – gry i zabawki, wyposażenie parków zabaw
37310000-4 – instrumenty muzyczne
39000000-2 – meble (włącznie z biurowymi), wyposażenie, urządzenia domowe (z wyłączeniem oświetlenia) i środki czyszczące
39220000-2 – sprzęt kuchenny, artykułu gospodarstwa domowego i artykuły domowe oraz artykuły cateringowe
39710000-2 – elektryczny sprzęt gospodarstwa domowego
39711100-0 – chłodziarki i zamrażarki
39720000-5 – sprzęt gospodarstwa domowego inny niż elektryczny
37535200-9 – wyposażenie placów zabaw

Harmonogram realizacji zamówienia

Umowa na dostarczenie wyposażenia na warunkach określonych w niniejszym zapytaniu zawarta zostanie w okresie nie dłuższym niż 7 dni od wyłonienia oferenta. Termin realizacji usługi do 14.02.2019r.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Dodatkowe warunki

Oferent przystępując do zapytania ofertowego tj. składając ofertę wpłaci wadium
w wysokości 3000,00 ( trzy tysiące 00/100 złotych) na konto zamawiającego o nr 32 1050 1461 1000 0090 8043 0474 w banku ING w treści podając nr ogłoszenia. Liczy się data zaksięgowania na koncie zamawiającego. Wadium podlega zwrotowi w terminie 30 dni od zakończenia postępowania ofertowego. W przypadku nie wybrania oferty jest zwracane wraz z ustawowymi odsetkami określonymi w Kodeksie Cywilnym na konto oferenta. Brak wpłaty wadium w terminie określonym w zapytaniu powoduje nieważność oferty. W przypadku wybrania oferty wadium zostanie zwrócone po podpisaniu umowy z wybranym wykonawcą. W przypadku odstąpienia od umowy przez Oferenta wadium nie podlega zwrotowi.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

1.Zamawiający wymaga złożenia w Ofercie następujących oświadczeń i dokumentów,
a mianowicie:
a)oświadczeń Oferenta, że nie zachodzą okoliczności wyłączające go z ubiegania się
o zamówienie, w szczególności:
• wobec Oferenta nie wszczęto postępowania upadłościowego, ani nie ogłoszono jego upadłości,
• Oferent nie zalega z opłacaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne,
• Oferent nie jest osobą fizyczną prawomocnie skazaną za przestępstwo popełnione
w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego lub za inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych,
• Oferent nie jest osobą prawną, której urzędujących członków władz skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego albo inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych,
• Oferent znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej niezakłóconą realizację zamówienia,
• Oferent nie jest powiązany osobowo ani kapitałowo z Zamawiającym.
• Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
• uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
• posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji
• pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
• pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa
• w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli
2. Dokumenty o których mowa w rozdziale X punkt 1 należy przedstawić w formie oświadczenia podpisanego przez osobę uprawnioną do reprezentowania Oferenta.
3. Zamawiający dokona sprawdzenia spełnienia przez Oferenta wymogów określonych
w zapytaniu ofertowym w zakresie kompletności i jakości oferty , a mianowicie pod uwagę będą brane oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego, zawierające komplet ważnych oświadczeń i dokumentów wymaganych w niniejszym zapytaniu ofertowym; oferent ponosi negatywne konsekwencje nie przedłożenia kompletnej oferty, zgodnie z wymogami zapytania ofertowego i Kodeksu cywilnego.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo szczegółowego sprawdzenia stanu faktycznego
z przedłożonymi dokumentami i oświadczeniami, w tym również poprzez wezwanie Oferenta do wyjaśnienia treści dokumentów lub przedłożenia dodatkowych dokumentów.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Kryteria oceny oferty:
a. Cena brutto– 90%
b. Gwarancja – 10%
Cena (wartość) całkowita oferty brutto przy zachowaniu wszystkich parametrów wskazanych przez zamawiającego.
Cena obejmuje dostawę produktów wymienionych w poszczególnych pakietach ujętych w rozdziale VI punkt 1 tj. m.in. dostawę CZEŚCI ( sprzętu) oraz czynności towarzyszące (rozpakowanie, przeszkolenie personelu oraz usunięcie opakowań) obejmuje wszelkie wydatki związane z realizacją przedmiotu zapytania, w tym wszelkie daniny o charakterze publicznoprawnym i inne (w tym w szczególności podatki pośrednie, bezpośrednie, podatek VAT).
Wartość punktowa wyliczona zostanie następująco:
Cena: 90% – wartość punktowa kryterium „cena” (max 90 pkt.) wyliczona według wzoru:
najniższa cena brutto zamówienia wśród otrzymanych ofert
—————————————————————————- x 90 pkt.
cena brutto zamówienia wskazana w badanej ofercie
Oferta cenowa powinna zawierać wszystkie wymagania stawiane przez Zamawiającego oraz wszystkie dodatkowe koszty niezbędne do zrealizowania pełnego zakresu przedmiotu zamówienia.
Brane pod uwagę będą wartości brutto (z podatkiem VAT) wrażone w PLN. W sytuacji, gdy cena podana w ofercie nie będzie wyrażona w PLN, w celu przeliczania jej na PLN zastosowany zostanie kurs średni NBP notowany w dniu wszczęcia postępowania.

2. Gwarancja (w miesiącach): 10% – W ramach kryterium gwarancja oceniana będzie długość gwarancji na wyposażenie.
Wartość punktowa kryterium „gwarancja” (max 10 pkt.) zostanie przyznana wg następującego wzoru:
0 pkt. – gwarancja od 0 do 24 miesięcy
5 pkt. – gwarancja powyżej 24 miesięcy do 36 miesięcy
10 pkt. – gwarancja powyżej 36 miesięcy

UWAGA! W sytuacji, gdy w ofercie będą podane różne okresy gwarancji dla poszczególnego wyposażenia do oceny kryterium GWARANCJA przyjęty zostanie najkrótszy spośród oferowanych okresów gwarancji.
100% = 100 pkt

Zamawiający – Beneficjent

Nazwa

FREEDOM PLACE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Adres

97-340 Rozprza

łódzkie , piotrkowski

Numer telefonu

508331624

NIP

7712884619

Tytuł projektu

Żłobek Pszczółka

Numer projektu

RPLD.10.01.00-10-B012/18-00
Zapytanie ofertowe na świadczenie usługi cateringowej Żłobka Pszczółka w Bełchatowie

Informacje o ogłoszeniu

Data publikacji ogłoszenia

08-08-2019

Termin składania ofert

16-08-2019

Numer ogłoszenia

1199961

Status ogłoszenia

Aktualne

Miejsce i sposób składania ofert

Ofertę należy złożyć Zamawiającemu w formie papierowej osobiście lub za pośrednictwem operatora pocztowego na adres:

Freedom Place Sp. z o.o.
Mierzyn 14,
97-340 Rozprza 

Za termin przyjęcia oferty w wersji papierowej uznaje się wpływ oferty do siedziby Zamawiającego.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Krystian Misztela

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

508331624

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest świadczenie usługi cateringowej dla 25 dzieci w wieku od 20 tygodnia życia do lat 3 do Żłobka Pszczółka mieszczącego się w Bełchatowie przy ul. J. Piłsudskiego 7.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi cateringowe

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: łódzkie Powiat: bełchatowski Miejscowość: Bełchatów

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest wybór dostawcy na świadczenie usługi cateringowej dla 25 dzieci Żłobka Pszczółka zgodnie z zapytaniem ofertowym.

Przedmiot zamówienia

Zamówienie obejmuje:
a)Przygotowanie trzech posiłków dziennie tj. śniadanie, obiad dwudaniowy (zupa, drugie danie), podwieczorek oraz napój do posiłków dla grupy maksymalnie 25 dzieci w wieku od 20 tygodnia życia do lat 3 w terminie od 02.09.2019r. do 31.10.2020r.
b)Jeden pakiet wyżywienia dla jednego dziecka w jednym dniu pobytu w żłobku zawiera: śniadanie, obiad dwudaniowy (zupa i drugie danie), podwieczorek, napój do posiłków.
c)Posiłki będą dostarczane 2 razy dziennie w ustalonych godzinach.
d)Liczba wydawanych posiłków uzależniona będzie od frekwencji dzieci w żłobku. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany ilości dzieci i ilości dostarczanych posiłków zgodnie z rzeczywistą potrzebą. Rozliczenia finansowe usługi Wykonawcy świadczonej na rzecz Zamawiającego odbywać się będzie na podstawie faktycznie dostarczonych posiłków i ceny brutto jednodniowego posiłku dla jednego dziecka. Z tytułu wykorzystania mniejszej ilości posiłków, Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia.
e)Wykonawca zobowiązuje się do przygotowania i dostarczenia posiłków z miejsca produkcji do pomieszczenia rozdzielni posiłków w żłobku w dni, w które odbywają się zajęcia – od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni świątecznych oraz innych dni, w których nie odbywają się zajęcia dla dzieci. Dostarczenie posiłków realizowane będzie przez Wykonawcę na jego koszt.
f)Posiłki Wykonawca dostarczać będzie własnym transportem (spełniającym wymogi niezbędne do przewozu żywności i norm określonych standardami HACCP), 
w specjalistycznych termosach do przewożenia posiłków i opakowaniach gwarantujących utrzymanie odpowiedniej temperatury ( w przypadku dań ciepłych mają być one utrzymane w odpowiedniej temperaturze do momentu wydania ich dzieciom).
g)Wykonawca zobowiązany jest do przedkładania tygodniowego jadłospisu na 2 dni przed pierwszym dniem dostawy i każdym następnym pięciodniowym, okresem żywienia, w celu akceptacji przez Dyrektora Żłobka Pszczółka. Zamawiający w jak najszybszym czasie naniesie ewentualne poprawki, które Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić.
h)Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania posiłków zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami i normami dotyczącymi żywności , w szczególności zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. 2006, Nr 171, poz. 1225), normami żywieniowymi wg Instytutu Żywienia Żywności, jak również przepisami prawa w zakresie higieny żywienia norm HACCP. Posiłki muszą spełniać także wymogi żywieniowe zalecane przez Instytut Matki i Dziecka w wieku od 20 tygodnia życia do 3 lat.
i)Wykonawca jest zobowiązany do zachowania diet pokarmowych w zależności od indywidualnych potrzeb dzieci, zgodnie z informacją otrzymaną od Zamawiającego (np. posiłki z zaleceniami diety bezmlecznej i bezglutenowej, uwzględnienie indywidualnych potrzeb alergików).
j)Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania posiłków z naturalnych produktów, bez używania produktów typu instant, czy gotowych półproduktów (np. mrożone pierogi, klopsy itp.), glutaminianu sodu, tłuszczy utwardzanych, soji, z gwarancją świeżości artykułów i produktów. 
k)Stosowanie zasady kolorowego talerza (do każdego posiłku warzywa i owoce).
l)O liczbie wydawanych posiłków w danym dniu Wykonawca informowany będzie do wspólnie ustalonej godziny. W oparciu o uzyskane informacje Wykonawca dostarczać będzie określoną liczbę posiłków.
m)Wykonawca będzie przechowywał próbki dostarczonych posiłków z każdego dnia, dla potrzeb Sanepidu. 
n)Wykonawca będzie odbierać odpady i resztki posiłków.
o)W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w dostarczonym posiłku (konsystencja, zapach, świeżość) Wykonawca zapewni dostarczenie posiłku zastępczego do 1,5 godziny.
p)Wykonawca będzie ponosił pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego i osób trzecich za wykonywane przez siebie i podwykonawców usługi.
q)Przedmiot zamówienia obejmuje wszystkie czynności mające na celu prawidłowe wykonanie przedmiotu zamówienia.

Kod CPV

55321000-6

Nazwa kodu CPV

Usługi przygotowywania posiłków

Harmonogram realizacji zamówienia

Umowa na dostawę i świadczenie usług cateringowych na warunkach określonych w niniejszym zapytaniu zawarta zostanie w okresie nie dłuższym niż 2 dni od wyłonienia oferenta. Termin realizacji zamówienia od 02.09.2019r. do 31.10.2020r.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Kryteria merytoryczne:

1. Zamawiający dokona oceny i wyboru ofert na podstawie następujących kryteriów:
A. cena brutto – waga 80%,
B. klauzula społeczna – waga 20%

2. Zamawiający dokona wyboru oferty tego z Wykonawców, którego oferta uzyska w wyniku oceny najwyższą liczbę punktów. Przyznanie punktów poszczególnym ofertom odbędzie się w oparciu o następujący wzór:

K = A + B 
gdzie:
A – Liczba punktów za kryterium: A 
B – Liczba punktów za kryterium: B
K – Ostateczna liczba punktów uzyskana przez ofertęA – Cena oferty

Przez cenę oferty rozumie się całkowite wynagrodzenie brutto Wykonawcy za wykonanie całego zamówienia, tj. wykonanie usługi cateringowej – wyżywienia dla dzieci z Żłobka Pszczółka
Punkty za kryterium: cena oferty (A) zostaną przyznane wg wzoru:
A= ( Am : Ac ) x 80 pkt, gdzie:
A- liczba punktów za kryterium cena;
Am- najniższa cena wynikająca ze złożonych, ważnych i niepodlegających odrzuceniu ofert (w zł)
Ac- cena oferty ocenianej (w zł). 

Maksymalna liczba punktów, jaką można uzyskać w tym kryterium jest równa 80 pkt.

B – klauzula społeczna

Punkty za kryterium B przyznawane będą na podstawie oświadczenia Wykonawcy za zagwarantowanie spełniania kryterium określonego jako klauzula społeczna.
Zamawiający w toku oceny ofert przyzna dodatkowe punkty oferentom, którzy zobowiążą się do realizacji przedmiotu zamówienia z wykorzystaniem przynajmniej jednej nowozatrudnionej osoby, która należy do przynajmniej jednej z niżej wymienionych grup
1) osób niepełnosprawnych w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. poz. 721, z późn. zm.));
2) bezrobotnych w rozumieniu ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 645, 691 i 868);
3) osób pozbawionych wolności lub zwalnianych z zakładów karnych, o których mowa w ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny wykonawczy (Dz. U. poz. 557, z późn. zm.)), mających trudności w integracji ze środowiskiem;
4) osób z zaburzeniami psychicznymi w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2016 r. poz. 546);
5) osób bezdomnych w rozumieniu ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 163, z późn. zm.));
6) osób, które uzyskały w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą, o których mowa w ustawie z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2012 r. poz. 680, z 2013 r. poz. 1650, z 2014 r. poz. 1004, z 2015 r. poz. 1607 oraz z 2016 r. poz. 783);
7) osób do 30. roku życia oraz po ukończeniu 50. roku życia, posiadających status osoby poszukującej pracy, bez zatrudnienia;
8) osób będących członkami mniejszości znajdującej się w niekorzystnej sytuacji, w szczególności będących członkami mniejszości narodowych i etnicznych w rozumieniu ustawy z dnia 6 stycznia 2005 r. o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 573 oraz z 2016 r. poz. 749).

Wymagane jest zatrudnienie pracownika na podstawie umowy o pracę w wymiarze adekwatnym do wykonywania usługi będącej przedmiotem zapytania (minimum ¼ etatu) przez minimum 18 miesięcy obowiązywania umowy. 
Na etapie oceny ofert spełnianie kryterium badane jest na podstawie oświadczenia Wykonawcy według wzoru „Oświadczenie o spełnianiu kryterium dot. klauzuli społecznej”. 
W okresie realizacji zamówienia Wykonawca zobowiązuje się do udostępnienia w każdym czasie dokumentacji niezbędnej do weryfikacji spełniania kryterium (dokumentów poświadczających zatrudnienie pracownika na podstawie umowy o pracę oraz poświadczających status osoby zatrudnionej). W przypadku gdy w wyniku kontroli spełniania kryterium Wykonawca nie udowodni jego faktu jego spełniania Zamawiający ma prawo naliczyć karę umowną w wysokości 20% wartości przedmiotu zamówienia (wysokość proporcjonalna do wagi kryterium).

Punkty zostaną przyznane w następujący sposób:
– spełnienie wymogu określonego jako klauzula społeczna – 20 punktów;
– brak spełnienie wymogu określonego jako klauzula społeczna – 0 punktów;

Maksymalna liczba punktów, jaką można uzyskać w tym kryterium jest równa 20 pkt.

3. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największa liczbę punktów.

Zamawiający – Beneficjent

Nazwa

FREEDOM PLACE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Adres

97-340 Rozprza
łódzkie , piotrkowski

Numer telefonu

508331624

NIP

7712884619

Tytuł projektu

Żłobek Pszczółka

Numer projektu

RPLD.10.01.00-10-B012/18-00
Zapytanie ofertowe na prace adaptacyjno -remontowe - dostosowawcze Żłobek Gucio w Opocznie

Informacje o ogłoszeniu

Data publikacji ogłoszenia

03-09-2019

Termin składania ofert

18-09-2019

Numer ogłoszenia

1204217

Status ogłoszenia

Aktualne

Miejsce i sposób składania ofert

1. Ofertę należy złożyć w formie papierowej w terminie
do 18 września 2019 roku,
godz. 10:00
od dnia publikacji ogłoszenia w bazie konkurencyjności. Na stronie https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/. oraz na stronie internetowej zamawiającego
2. Ofertę należy złożyć Zamawiającemu w formie papierowej osobiście lub za pośrednictwem operatora pocztowego na adres:
FREEDOM PLACE sp. z o.o.
Mierzyn 14
97-340 Rozprza 
Za termin przyjęcia oferty w wersji papierowej uznaje się wpływ oferty do siedziby Zamawiającego.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Krystian Misztela

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

508331624

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest adaptacja i dostosowanie lokalu, zakup i montaż armatury oraz wykonanie szafek, blatu kuchennego do Żłobka, a także przygotowanie zabezpieczeń na grzejniki oraz nawierzchni placu zabaw wraz z montażem.
2. Zamówienie ma zostać wykonane na potrzeby realizacji projektu „Żłobek Gucio” 
nr umowy: RPLD.10.01.00-10-C015/18-00
Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Kategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Podkategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: łódzkie Powiat: opoczyński Miejscowość: Opoczno

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest przeprowadzenie prac adaptacyjno-reontowo-dostosowawczych Żłobka Gucio. Dopuszcza się składanie ofert na wszystkie części, bądź każdą z osobna przez jednego Oferenta.

Przedmiot zamówienia

Część I
1.Usługi remontowe prace adaptacyjno – dostosowawcze do potrzeb żłobka
Szczegółowy zakres prac:
• Demontaż płytek, posadzek- 193,00 m2
• Demontaż ościeżnic- 5szt.
• Demontaż ścianek działowych-20m 
• Montaż ścianek działowych 60m
• Montaż umywalek – 4 szt.
• Montaż ustępów ze spłuczkami– 3 szt. 
• Montaż brodzik z kabiną – 1 zestaw
• Montaż baterii do umywalek i kabiny – 5 szt.
• Montaż akcesoriów łazienkowych – 12 szt.
• Wyrównanie tynku -104,00 m2
2. Zakup i montaż drzwi wraz z ościeżnicami – 6 szt. 
3. Zakup i montaż systemu sygnalizacji przeciwpożarowej – 1 usługa
4. Zakup i montaż glazury i terakoty na zaprawie cementowej z fugami (na ściany do wysokości 2m w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych zgodnie z rozp MPiPS) -249,00m2
5. Zakup farb emulsyjnych i dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ścian i sufitów – 853,00 m2
6. Oświetlenie (materiały +robocizna) -38 szt.
7. Sufity podwieszane (materiały + robocizna)- 193,00 m2
8. Zakup i montaż klimatyzacji – 1 komplet
Część II
1. Zakup armatury:
 Umywalka dla dzieci – 2szt.
 Umywalka dla dorosłych- 2 szt.
 Ustęp dla dzieci -2 szt. 
 Ustęp dla dorosłych- 1 szt.
 Spłuczki do ustępów – 3 szt.
 Brodzik z kabiną – 1 komplet
 Baterii do umywalek i kabiny – 5 szt.
2. Zakup do kuchni:
 Bateria – 1 szt.
 Syfon – 1 szt.
 Zlewozmywak – 1 szt.
Część III
1. Blat gastronomiczny- ok. 350 cm
2. Zestaw szafek kuchennych – 1 komplet
Komplet 4 praktycznych i pojemnych szafek kuchennych , 
wymiary szafki: 120cm x 82cm x 43cm
komplet składający się z :
• 2 szafki dwudrzwiowe dzielone 
• 1 szafka z szufladą dwudrzwiowa
• 1szafka wisząca, dwudrzwiowa
Część IV
1.Nawierzchnia placu zabaw z montażem. -125 szt.
Gumowa płyta ochronna na plac zabaw, rozmiar 50x50x30
2. Ogrodzenie placu zabaw z montażem – 30mb.
Część V
Zakup i montaż
1. Zabezpieczenia na grzejniki – 5 szt.

Kod CPV

45000000-7

Nazwa kodu CPV

Roboty budowlane

Dodatkowe przedmioty zamówienia

Pomocnicze Kody CPV
45400000-1 – Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
39100000-3 – Meble
45442100-8 – Roboty malarskie
45421130-4 – Instalowanie drzwi i okien
45211310-5 – Roboty budowlane w zakresie łazienek
45332400-7 – Roboty instalacyjne w zakresie urządzeń sanitarnych
45112723-9 – Roboty w zakresie kształtowania placów zabaw
44421722-4 – Obudowy bezpieczne

Harmonogram realizacji zamówienia

Umowa na przeprowadzenie prac adaptacyjno-dostosowawczych na warunkach określonych w niniejszym zapytaniu zawarta zostanie w okresie nie dłuższym niż 7 dni od wyłonienia oferenta. Termin realizacji usługi do 31.12.2019r.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Dodatkowe warunki

Oferent przystępując do zapytania ofertowego tj. składając ofertę wpłaci wadium 
w wysokości 2000,00 ( dwa tysiące 00/100 złotych) na konto zamawiającego o nr 69 1050 1461 1000 0090 8067 9195 w BANK ING w treści podając nr ogłoszenia. Liczy się data zaksięgowania na koncie zamawiającego. Wadium podlega zwrotowi w terminie 30 dni od zakończenia postępowania ofertowego. W przypadku nie wybrania oferty jest zwracane wraz z ustawowymi odsetkami określonymi w Kodeksie Cywilnym na konto oferenta. Brak wpłaty wadium w terminie określonym w zapytaniu powoduje nieważność oferty. W przypadku wybrania oferty wadium zostanie zwrócone po podpisaniu umowy z wybranym wykonawcą. W przypadku odstąpienia od umowy przez Oferenta wadium nie podlega zwrotowi.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

1.Zamawiający wymaga złożenia w Ofercie następujących oświadczeń i dokumentów, 
a mianowicie:
oświadczeń Oferenta, że nie zachodzą okoliczności wyłączające go z ubiegania się 
o zamówienie, w szczególności:
wobec Oferenta nie wszczęto postępowania upadłościowego, ani nie ogłoszono jego upadłości,
Oferent nie zalega z opłacaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne,
Oferent nie jest osobą fizyczną prawomocnie skazaną za przestępstwo popełnione 
w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego lub za inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych,
Oferent nie jest osobą prawną, której urzędujących członków władz skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego albo inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych,
Oferent znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej niezakłóconą realizację zamówienia,
Oferent nie jest powiązany osobowo ani kapitałowo z Zamawiającym.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji
pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa 
w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli
2. Dokumenty o których mowa w rozdziale X punkt 1 należy przedstawić w formie oświadczenia podpisanego przez osobę uprawnioną do reprezentowania Oferenta.
3. Zamawiający dokona sprawdzenia spełnienia przez Oferenta wymogów określonych 
w zapytaniu ofertowym w zakresie kompletności i jakości oferty , a mianowicie pod uwagę będą brane oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego, zawierające komplet ważnych oświadczeń i dokumentów wymaganych w niniejszym zapytaniu ofertowym; oferent ponosi negatywne konsekwencje nie przedłożenia kompletnej oferty, zgodnie z wymogami zapytania ofertowego i Kodeksu cywilnego.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo szczegółowego sprawdzenia stanu faktycznego 
z przedłożonymi dokumentami i oświadczeniami, w tym również poprzez wezwanie Oferenta do wyjaśnienia treści dokumentów lub przedłożenia dodatkowych dokumentów.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji
1.Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która otrzyma największą liczbę punktów (100%=100 pkt) wyliczonych na podstawie ustalonej wagi punktowej
2. Liczba punktów przyznana każdej z ocenianych ofert obliczona zostanie wg poniższego wzoru:
LP = C + K +G
gdzie:
LP – łączna liczba punktów przyznanych Ofercie,
C – liczba punktów przyznanych Ofercie w oparciu o kryterium – cena
K – liczba punktów przyznanych Ofercie w oparciu o kryterium – klauzula społeczna
G – liczba punktów przyznanych Ofercie w oparciu o kryterium – gwarancja
Cena (wartość) całkowita oferty brutto przy zachowaniu wszystkich parametrów wskazanych przez zamawiającego.
Wartość: 70% =70 pkt.
Punkty za kryterium „Cena” zostaną obliczone według wzoru:

cena brutto oferty najtańszej
————————————-x 70 pkt = liczba punktów w danym kryterium
cena brutto oferty badanej
Klauzula społeczna -punkty zostaną przyznane na podstawie oświadczenia (dołączonego do Zapytania ofertowego) zawierającego informacje czy i w jaki sposób przy realizacji Zamówienia będą stosowane klauzule społeczne.
Wartość: 10%=10pkt

Punkty za kryterium „Klauzula społeczna” przyznawane będą na podstawie oświadczenia Wykonawcy za zagwarantowanie spełniania kryterium określonego jako klauzula społeczna. 
W związku z wymogami w zakresie uwzględniania aspektów społecznych w ramach niniejszego postępowania Zamawiający określa w ramach pozacenowych (pozakosztowych) kryteriów oceny ofert – aspektów społecznych, w tym integracji zawodowej i społecznej 
osób, o których mowa w art. 22 ust. 2 pzp. 
Klauzula społeczna -punkty zostaną przyznane na podstawie oświadczenia (dołączonego do Zapytania ofertowego) zawierającego informacje czy i w jaki sposób przy realizacji Zamówienia będą stosowane klauzule społeczne.
Wartość: 10%=10pkt

Punkty za kryterium „Klauzula społeczna” przyznawane będą na podstawie oświadczenia Wykonawcy za zagwarantowanie spełniania kryterium określonego jako klauzula społeczna. 
W związku z wymogami w zakresie uwzględniania aspektów społecznych w ramach niniejszego postępowania Zamawiający określa w ramach pozacenowych (pozakosztowych) kryteriów oceny ofert – aspektów społecznych, w tym integracji zawodowej i społecznej 
osób, o których mowa w art. 22 ust. 2 pzp. Zamawiający w toku oceny ofert przyzna dodatkowe punkty oferentom, którzy zobowiążą się do realizacji przedmiotu zamówienia z wykorzystaniem przynajmniej jednej nowozatrudnionej osoby, która należy do przynajmniej jednej z niżej wymienionych grup”:

1) osób niepełnosprawnych w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji
zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. poz.
721, z późn. zm.);
2) bezrobotnych w rozumieniu ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i
instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 645, 691 i 868);
3) osób pozbawionych wolności lub zwalnianych z zakładów karnych, o których mowa w
ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny wykonawczy (Dz. U. poz. 557, z późn.
zm.), mających trudności w integracji ze środowiskiem;
4) osób z zaburzeniami psychicznymi w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o
ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2016 r. poz. 546);
5) osób bezdomnych w rozumieniu ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.
U. z 2015 r. poz. 163, z późn. zm.);
6) osób, które uzyskały w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę
uzupełniającą, o których mowa w ustawie z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu
cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2012 r. poz. 680, z
2013 r. poz. 1650, z 2014 r. poz. 1004, z 2015 r. poz. 1607 oraz z 2016 r. poz. 783);
7) osób do 30. roku życia oraz po ukończeniu 50. roku życia, posiadających status osoby
poszukującej pracy, bez zatrudnienia;
8) osób będących członkami mniejszości znajdującej się w niekorzystnej sytuacji, w
szczególności będących członkami mniejszości narodowych i etnicznych w rozumieniu
ustawy z dnia 6 stycznia 2005 r. o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku
regionalnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 573 oraz z 2016 r. poz. 749).
Wymagane jest zatrudnienie pracownika na podstawie umowy o pracę w wymiarze
adekwatnym do wykonywania usługi będącej przedmiotem zapytania (minimum ¼ etatu)
przez minimum 18 miesięcy obowiązywania umowy.
Na etapie oceny ofert spełnianie kryterium badane jest na podstawie oświadczenia
Wykonawcy według wzoru „Oświadczenie o spełnianiu kryterium dot. klauzuli społecznej”.
W okresie realizacji zamówienia Wykonawca zobowiązuje się do udostępnienia w każdym
czasie dokumentacji niezbędnej do weryfikacji spełniania kryterium (dokumentów
poświadczających zatrudnienie pracownika na podstawie umowy o pracę oraz
poświadczających status osoby zatrudnionej). W przypadku gdy w wyniku kontroli spełniania
kryterium Wykonawca nie udowodni jego faktu jego spełniania Zamawiający ma praw
naliczyć karę umowną w wysokości 15% wartości przedmiotu zamówienia (wysokość
proporcjonalna do wagi kryterium).
3. Gwarancja wykonanej usługi:

0-12 – 0 pkt
powyżej 12-24 – 10 pkt
powyżej 24 – 20 pkt

Maksymalna liczba punktów do zdobycia, będąca sumą punktów uzyskanych za poszczególne kryteria oceny, w przedmiotowym postępowaniu wynosi: 100% = 100 pkt

Zamawiający – Beneficjent

Nazwa

FREEDOM PLACE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Adres

97-340 Mierzyn
łódzkie , piotrkowski

Numer telefonu

733486999

NIP

7712884619

Tytuł projektu

Żłobek Gucio

Numer projektu

RPLD.10.01.00-10-C015/18-00
Zapytanie ofertowe na prace adaptacyjno - remontowo - dostosowawcze Żłobek Gucio w Opocznie

Informacje o ogłoszeniu

Data publikacji ogłoszenia

27-11-2019

Termin składania ofert

12-12-2019

Numer ogłoszenia

1219834

Status ogłoszenia

Aktualne

Miejsce i sposób składania ofert

Ofertę należy złożyć w formie papierowej w terminie
do 12 grudzień 2019 roku,
godz. 10:00
od dnia publikacji ogłoszenia w bazie konkurencyjności. Na stronie https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/. oraz na stronie internetowej zamawiającego
Za termin przyjęcia oferty w wersji papierowej uznaje się wpływ oferty do siedziby Zamawiającego.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Krystian Misztela

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

508331624

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest adaptacja i dostosowanie lokalu, zakup i montaż armatury oraz wykonanie szafek, blatu kuchennego do Żłobka Gucio w Opocznie, a także przygotowanie zabezpieczeń na grzejniki oraz nawierzchni placu zabaw wraz z montażem.

Kategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Podkategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: łódzkie Powiat: opoczyński Miejscowość: Opoczno

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest przeprowadzenie prac adaptacyjno-reontowo-dostosowawczych Żłobka Gucio. Dopuszcza się składanie ofert na wszystkie części, bądź każdą z osobna przez jednego Oferenta.

Przedmiot zamówienia

Część I
1.Usługi remontowe prace adaptacyjno – dostosowawcze do potrzeb żłobka
Szczegółowy zakres prac:
• Demontaż płytek na ścianach i posadzkach- 310,00 m2
• Demontaż ościeżnic- 9szt.
• Demontaż ścianek działowych- 50,00 m2
• Montaż ścianek działowych 130 m2
• Montaż umywalek – 7 szt.
• Montaż ustępów ze spłuczkami– 5 szt.
• Montaż brodzik z kabiną – 1 zestaw
• Montaż baterii do umywalek i kabiny – 10 szt.
• Montaż akcesoriów łazienkowych – 20 szt.
• Wyrównanie tynku -240,00 m2
2. Zakup i montaż drzwi wraz z ościeżnicami – 9 szt.
3. Zakup i montaż systemu sygnalizacji przeciwpożarowej – 1 usługa
4. Zakup i montaż glazury i terakoty na zaprawie cementowej z fugami (na ściany do wysokości 2m w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych zgodnie z rozp MPiPS) -368,00 m2
5. Zakup farb emulsyjnych i dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ścian i sufitów – 1434,00 m2
6. Oświetlenie (materiały + robocizna) – 62 szt.
7. Sufity podwieszane (materiały + robocizna)- 310,00 m2
8. Zakup i montaż klimatyzacji – 1 komplet
Dopuszcza się stosowanie rozwiązań równoważnych zgodnych z przepisami sanitarno-epidemiologicznymi.
Część II
1. Zakup armatury:
Umywalka dla dzieci – 4szt.
Umywalka dla dorosłych- 3 szt.
Ustęp dla dzieci -3 szt.
Ustęp dla dorosłych- 2 szt.
Spłuczki do ustępów – 5 szt.
Brodzik z kabiną – 1 komplet
Baterii do umywalek i kabiny – 8 szt.
2. Zakup do kuchni:
Bateria – 1 szt.
Syfon – 1 szt.
Zlewozmywak – 1 szt.

Część III
1. Blat gastronomiczny- ok. 350 cm
2. Zestaw szafek kuchennych – 1 komplet
Komplet 4 praktycznych i pojemnych szafek kuchennych ,
wymiary szafki: 120cm x 82cm x 43cm
komplet składający się z :
•2 szafki dwudrzwiowe dzielone
•1 szafka z szufladą dwudrzwiowa
•1szafka wisząca, dwudrzwiowa
Część IV
1.Nawierzchnia placu zabaw z montażem. -241 szt.
Gumowa płyta ochronna na plac zabaw, rozmiar 50x50x3
2. Ogrodzenie placu zabaw z montażem – 62 mb.
Część V
Zakup i montaż
1. Zabezpieczenia na grzejniki – 5 szt.
Projekt do wglądu u Beneficjenta, możliwość wizji lokalnej pomieszczeń przeznaczonych do adaptacji. ( Jeśli chodzi o część III –kuchnia, możliwość dowolności w projektowaniu).

Kod CPV

45000000-7

Nazwa kodu CPV

Roboty budowlane

Dodatkowe przedmioty zamówienia

Pomocnicze Kody CPV

45400000-1 – Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
39100000-3 – Meble
45442100-8 – Roboty malarskie
45421130-4 – Instalowanie drzwi i okien
45211310-5 – Roboty budowlane w zakresie łazienek
45332400-7 – Roboty instalacyjne w zakresie urządzeń sanitarnych
45112723-9 – Roboty w zakresie kształtowania placów zabaw
44421722-4 – Obudowy bezpieczne

Harmonogram realizacji zamówienia

Umowa na przeprowadzenie prac adaptacyjno-remontowo-dostosowawczych na warunkach określonych w niniejszym zapytaniu zawarta zostanie w okresie nie dłuższym niż 14 dni od wyłonienia oferenta. Termin realizacji usługi do 31.03.2020r.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1.Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która otrzyma największą liczbę punktów (100%=100 pkt) wyliczonych na podstawie ustalonej wagi punktowej

2. Liczba punktów przyznana każdej z ocenianych ofert obliczona zostanie wg poniższego wzoru:
LP = C + K +G
gdzie:
LP – łączna liczba punktów przyznanych Ofercie,
C – liczba punktów przyznanych Ofercie w oparciu o kryterium – cena
K – liczba punktów przyznanych Ofercie w oparciu o kryterium – klauzula społeczna
G – liczba punktów przyznanych Ofercie w oparciu o kryterium – gwarancja
Cena (wartość) całkowita oferty brutto przy zachowaniu wszystkich parametrów wskazanych przez zamawiającego.
Wartość: 70% =70 pkt.
Punkty za kryterium „Cena” zostaną obliczone według wzoru:

cena brutto oferty najtańszej
————————————-x 70 pkt = liczba punktów w danym kryterium
cena brutto oferty badanej
Klauzula społeczna -punkty zostaną przyznane na podstawie oświadczenia (dołączonego do Zapytania ofertowego) zawierającego informacje czy i w jaki sposób przy realizacji Zamówienia będą stosowane klauzule społeczne.
Wartość: 10%=10pkt

Punkty za kryterium „Klauzula społeczna” przyznawane będą na podstawie oświadczenia Wykonawcy za zagwarantowanie spełniania kryterium określonego jako klauzula społeczna.
W związku z wymogami w zakresie uwzględniania aspektów społecznych w ramach niniejszego postępowania Zamawiający określa w ramach pozacenowych (pozakosztowych) kryteriów oceny ofert – aspektów społecznych, w tym integracji zawodowej i społecznej
osób, o których mowa w art. 22 ust. 2 pzp. Zamawiający w toku oceny ofert przyzna dodatkowe punkty oferentom, którzy zobowiążą się do realizacji przedmiotu zamówienia z wykorzystaniem przynajmniej jednej nowozatrudnionej osoby, która należy do przynajmniej jednej z niżej wymienionych grup”:

1) osób niepełnosprawnych w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji
zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. poz.
721, z późn. zm.);
2) bezrobotnych w rozumieniu ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i
instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 645, 691 i 868);
3) osób pozbawionych wolności lub zwalnianych z zakładów karnych, o których mowa w
ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny wykonawczy (Dz. U. poz. 557, z późn.
zm.), mających trudności w integracji ze środowiskiem;
4) osób z zaburzeniami psychicznymi w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o
ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2016 r. poz. 546);
5) osób bezdomnych w rozumieniu ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.
U. z 2015 r. poz. 163, z późn. zm.);
6) osób, które uzyskały w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę
uzupełniającą, o których mowa w ustawie z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu
cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2012 r. poz. 680, z
2013 r. poz. 1650, z 2014 r. poz. 1004, z 2015 r. poz. 1607 oraz z 2016 r. poz. 783);
7) osób do 30. roku życia oraz po ukończeniu 50. roku życia, posiadających status osoby
poszukującej pracy, bez zatrudnienia;
8) osób będących członkami mniejszości znajdującej się w niekorzystnej sytuacji, w
szczególności będących członkami mniejszości narodowych i etnicznych w rozumieniu
ustawy z dnia 6 stycznia 2005 r. o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku
regionalnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 573 oraz z 2016 r. poz. 749).
Wymagane jest zatrudnienie pracownika na podstawie umowy o pracę w wymiarze
adekwatnym do wykonywania usługi będącej przedmiotem zapytania (minimum ¼ etatu)
przez minimum 18 miesięcy obowiązywania umowy.
Na etapie oceny ofert spełnianie kryterium badane jest na podstawie oświadczenia
Wykonawcy według wzoru „Oświadczenie o spełnianiu kryterium dot. klauzuli społecznej”.
W okresie realizacji zamówienia Wykonawca zobowiązuje się do udostępnienia w każdym
czasie dokumentacji niezbędnej do weryfikacji spełniania kryterium (dokumentów
poświadczających zatrudnienie pracownika na podstawie umowy o pracę oraz
poświadczających status osoby zatrudnionej). W przypadku gdy w wyniku kontroli spełniania
kryterium Wykonawca nie udowodni jego faktu jego spełniania Zamawiający ma praw
naliczyć karę umowną w wysokości 15% wartości przedmiotu zamówienia (wysokość
proporcjonalna do wagi kryterium).
3. Gwarancja wykonanej usługi:

 12 miesięcy- 0 pkt
 powyżej 12-24 miesięcy – 10 pkt
 powyżej 24miesięcy – 20 pkt

Maksymalna liczba punktów do zdobycia, będąca sumą punktów uzyskanych za poszczególne kryteria oceny, w przedmiotowym postępowaniu wynosi:
100% = 100 pkt

Zamawiający – Beneficjent

Nazwa

FREEDOM PLACE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Adres

97-340 Mierzyn

łódzkie , piotrkowski

Numer telefonu

733486999

NIP

7712884619

Tytuł projektu

Żłobek Gucio

Numer projektu

RPLD.10.01.00-10-C015/18-00
Zapytanie ofertowe na świadczenie usługi cateringowej Żłobka Pszczółka w Przedborzu

Informacje o ogłoszeniu

Data publikacji ogłoszenia

15-01-2020

Termin składania ofert

23-01-2020

Numer ogłoszenia

1227233

Status ogłoszenia

Aktualne

Miejsce i sposób składania ofert

Ofertę należy złożyć Zamawiającemu w formie papierowej osobiście lub za pośrednictwem operatora pocztowego na adres:

Freedom Place Sp. z o.o.
Mierzyn 14,
97-340 Rozprza

Za termin przyjęcia oferty w wersji papierowej uznaje się wpływ oferty do siedziby Zamawiającego.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

km.zapytanieofertowe@gmail.com

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Krystian Misztela

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

508331624

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest świadczenie usługi cateringowej dla 25 dzieci w wieku od 20 tygodnia życia do lat 3 do Żłobka Pszczółka mieszczącego się w Przedborzu przy ul. Leśnej 39.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi cateringowe

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: łódzkie Powiat: radomszczański Miejscowość: Przedbórz

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest wybór dostawcy na świadczenie usługi cateringowej dla 25 dzieci Żłobka Pszczółka zgodnie z zapytaniem ofertowym.

Przedmiot zamówienia

Zamówienie obejmuje:
a)Przygotowanie trzech posiłków dziennie tj. śniadanie, obiad dwudaniowy (zupa, drugie danie), podwieczorek oraz napój do posiłków dla grupy maksymalnie 25 dzieci w wieku od 20 tygodnia życia do lat 3 w terminie od 01.02.2020r. do 31.10.2020r.
b)Jeden pakiet wyżywienia dla jednego dziecka w jednym dniu pobytu w żłobku zawiera: śniadanie, obiad dwudaniowy (zupa i drugie danie), podwieczorek, napój do posiłków.
c)Posiłki będą dostarczane 2 razy dziennie w ustalonych godzinach.
d)Liczba wydawanych posiłków uzależniona będzie od frekwencji dzieci w żłobku. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany ilości dzieci i ilości dostarczanych posiłków zgodnie z rzeczywistą potrzebą. Rozliczenia finansowe usługi Wykonawcy świadczonej na rzecz Zamawiającego odbywać się będzie na podstawie faktycznie dostarczonych posiłków i ceny brutto jednodniowego posiłku dla jednego dziecka. Z tytułu wykorzystania mniejszej ilości posiłków, Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia.
e)Wykonawca zobowiązuje się do przygotowania i dostarczenia posiłków z miejsca produkcji do pomieszczenia rozdzielni posiłków w żłobku w dni, w które odbywają się zajęcia – od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni świątecznych oraz innych dni, w których nie odbywają się zajęcia dla dzieci. Dostarczenie posiłków realizowane będzie przez Wykonawcę na jego koszt.
f)Posiłki Wykonawca dostarczać będzie własnym transportem (spełniającym wymogi niezbędne do przewozu żywności i norm określonych standardami HACCP),
w specjalistycznych termosach do przewożenia posiłków i opakowaniach gwarantujących utrzymanie odpowiedniej temperatury ( w przypadku dań ciepłych mają być one utrzymane w odpowiedniej temperaturze do momentu wydania ich dzieciom).
g)Wykonawca zobowiązany jest do przedkładania tygodniowego jadłospisu na 2 dni przed pierwszym dniem dostawy i każdym następnym pięciodniowym, okresem żywienia, w celu akceptacji przez Dyrektora Żłobka Pszczółka. Zamawiający w jak najszybszym czasie naniesie ewentualne poprawki, które Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić.
h)Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania posiłków zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami i normami dotyczącymi żywności , w szczególności zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. 2006, Nr 171, poz. 1225), normami żywieniowymi wg Instytutu Żywienia Żywności, jak również przepisami prawa w zakresie higieny żywienia norm HACCP. Posiłki muszą spełniać także wymogi żywieniowe zalecane przez Instytut Matki i Dziecka w wieku od 20 tygodnia życia do 3 lat.
i)Wykonawca jest zobowiązany do zachowania diet pokarmowych w zależności od indywidualnych potrzeb dzieci, zgodnie z informacją otrzymaną od Zamawiającego (np. posiłki z zaleceniami diety bezmlecznej i bezglutenowej, uwzględnienie indywidualnych potrzeb alergików).
j) Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania posiłków z naturalnych produktów, bez używania produktów typu instant, czy gotowych półproduktów (np. mrożone pierogi, klopsy itp.), glutaminianu sodu, tłuszczy utwardzanych, soji, z gwarancją świeżości artykułów i produktów.
k)Stosowanie zasady kolorowego talerza (do każdego posiłku warzywa i owoce).
l)O liczbie wydawanych posiłków w danym dniu Wykonawca informowany będzie do wspólnie ustalonej godziny. W oparciu o uzyskane informacje Wykonawca dostarczać będzie określoną liczbę posiłków.
m)Wykonawca będzie przechowywał próbki dostarczonych posiłków z każdego dnia, dla potrzeb Sanepidu.
n)Wykonawca będzie odbierać odpady i resztki posiłków.
o)W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w dostarczonym posiłku (konsystencja, zapach, świeżość) Wykonawca zapewni dostarczenie posiłku zastępczego do 1,5 godziny.
p)Wykonawca będzie ponosił pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego i osób trzecich za wykonywane przez siebie i podwykonawców usługi.
q)Przedmiot zamówienia obejmuje wszystkie czynności mające na celu prawidłowe wykonanie przedmiotu zamówienia.

Kod CPV

55321000-6

Nazwa kodu CPV

Usługi przygotowywania posiłków

Harmonogram realizacji zamówienia

Umowa na dostawę i świadczenie usług cateringowych na warunkach określonych w niniejszym zapytaniu zawarta zostanie w okresie nie dłuższym niż 2 dni od wyłonienia oferenta. Termin realizacji zamówienia od 01.02.2020r. do 31.10.2020r.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Kryteria merytoryczne:

1. Zamawiający dokona oceny i wyboru ofert na podstawie następujących kryteriów:
A. cena brutto – waga 80%,
B. klauzula społeczna – waga 20%

2. Zamawiający dokona wyboru oferty tego z Wykonawców, którego oferta uzyska w wyniku oceny najwyższą liczbę punktów. Przyznanie punktów poszczególnym ofertom odbędzie się w oparciu o następujący wzór:

K = A + B
gdzie:
A – Liczba punktów za kryterium: A
B – Liczba punktów za kryterium: B
K – Ostateczna liczba punktów uzyskana przez ofertę

A – Cena oferty

Przez cenę oferty rozumie się całkowite wynagrodzenie brutto Wykonawcy za wykonanie całego zamówienia, tj. wykonanie usługi cateringowej – wyżywienia dla dzieci z Żłobka Pszczółka
Punkty za kryterium: cena oferty (A) zostaną przyznane wg wzoru:
A= ( Am : Ac ) x 80 pkt, gdzie:
A- liczba punktów za kryterium cena;
Am- najniższa cena wynikająca ze złożonych, ważnych i niepodlegających odrzuceniu ofert (w zł)
Ac- cena oferty ocenianej (w zł).

Maksymalna liczba punktów, jaką można uzyskać w tym kryterium jest równa 80 pkt.

B – klauzula społeczna

Punkty za kryterium B przyznawane będą na podstawie oświadczenia Wykonawcy za zagwarantowanie spełniania kryterium określonego jako klauzula społeczna.
Zamawiający w toku oceny ofert przyzna dodatkowe punkty oferentom, którzy zobowiążą się do realizacji przedmiotu zamówienia z wykorzystaniem przynajmniej jednej nowozatrudnionej osoby, która należy do przynajmniej jednej z niżej wymienionych grup
1) osób niepełnosprawnych w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. poz. 721, z późn. zm.));
2) bezrobotnych w rozumieniu ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 645, 691 i 868);
3) osób pozbawionych wolności lub zwalnianych z zakładów karnych, o których mowa w ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny wykonawczy (Dz. U. poz. 557, z późn. zm.)), mających trudności w integracji ze środowiskiem;
4) osób z zaburzeniami psychicznymi w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2016 r. poz. 546);
5) osób bezdomnych w rozumieniu ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 163, z późn. zm.));
6) osób, które uzyskały w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą, o których mowa w ustawie z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2012 r. poz. 680, z 2013 r. poz. 1650, z 2014 r. poz. 1004, z 2015 r. poz. 1607 oraz z 2016 r. poz. 783);
7) osób do 30. roku życia oraz po ukończeniu 50. roku życia, posiadających status osoby poszukującej pracy, bez zatrudnienia;
8) osób będących członkami mniejszości znajdującej się w niekorzystnej sytuacji, w szczególności będących członkami mniejszości narodowych i etnicznych w rozumieniu ustawy z dnia 6 stycznia 2005 r. o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 573 oraz z 2016 r. poz. 749).

Wymagane jest zatrudnienie pracownika na podstawie umowy o pracę w wymiarze adekwatnym do wykonywania usługi będącej przedmiotem zapytania (minimum ¼ etatu) przez minimum 18 miesięcy obowiązywania umowy.
Na etapie oceny ofert spełnianie kryterium badane jest na podstawie oświadczenia Wykonawcy według wzoru „Oświadczenie o spełnianiu kryterium dot. klauzuli społecznej”.
W okresie realizacji zamówienia Wykonawca zobowiązuje się do udostępnienia w każdym czasie dokumentacji niezbędnej do weryfikacji spełniania kryterium (dokumentów poświadczających zatrudnienie pracownika na podstawie umowy o pracę oraz poświadczających status osoby zatrudnionej). W przypadku gdy w wyniku kontroli spełniania kryterium Wykonawca nie udowodni jego faktu jego spełniania Zamawiający ma prawo naliczyć karę umowną w wysokości 20% wartości przedmiotu zamówienia (wysokość proporcjonalna do wagi kryterium).

Punkty zostaną przyznane w następujący sposób:
– spełnienie wymogu określonego jako klauzula społeczna – 20 punktów;
– brak spełnienie wymogu określonego jako klauzula społeczna – 0 punktów;

Maksymalna liczba punktów, jaką można uzyskać w tym kryterium jest równa 20 pkt.

3. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największa liczbę punktów.

Zamawiający – Beneficjent

Nazwa

FREEDOM PLACE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Adres

97-340 Rozprza

łódzkie , piotrkowski

Numer telefonu

508331624

NIP

7712884619

Tytuł projektu

Żłobek Pszczółka

Numer projektu

RPLD.10.01.00-10-B012/18-00

Zapytanie ofertowe na prace adaptacyjno - remontowo - dostosowawcze Żłobek Gucio w Opocznie

Informacje o ogłoszeniu

Data publikacji ogłoszenia

25-02-2020

Termin składania ofert

11-03-2020

Numer ogłoszenia

1235114

Status ogłoszenia

Aktualne

Miejsce i sposób składania ofert

1. Ofertę należy złożyć w formie papierowej w terminie
11 marzec 2020r.
do godz. 10:00
od dnia publikacji ogłoszenia w bazie konkurencyjności. Na stronie https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/. oraz na stronie internetowej zamawiającego
2. Ofertę należy złożyć Zamawiającemu w formie papierowej osobiście lub za pośrednictwem operatora pocztowego na adres:
FREEDOM PLACE sp. z o.o.
Mierzyn 14
97-340 Rozprza
Za termin przyjęcia oferty w wersji papierowej uznaje się wpływ oferty do siedziby Zamawiającego.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Krystian Misztela

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

508331624

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest adaptacja i dostosowanie lokalu, zakup i montaż armatury oraz wykonanie szafek, blatu kuchennego do Żłobka, a także przygotowanie zabezpieczeń na grzejniki oraz nawierzchni placu zabaw wraz z montażem.
2. Zamówienie ma zostać wykonane na potrzeby realizacji projektu „Żłobek Gucio”
nr umowy: RPLD.10.01.00-10-C015/18-00
Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Kategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Podkategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: łódzkie Powiat: opoczyński Miejscowość: Opoczno

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest przeprowadzenie prac adaptacyjno-reontowo-dostosowawczych Żłobka Gucio. Dopuszcza się składanie ofert na wszystkie części, bądź każdą z osobna przez jednego Oferenta.

Przedmiot zamówienia

Część I
1.Usługi remontowe prace adaptacyjno – dostosowawcze do potrzeb żłobka
Szczegółowy zakres prac:
• Demontaż płytek na ścianach i posadzkach- 193,00 m2
• Demontaż ościeżnic- 5szt.
• Demontaż ścianek działowych- 20,00 m2
• Montaż ścianek działowych 60 m2
• Montaż umywalek – 4 szt.
• Montaż ustępów ze spłuczkami– 3 szt.
• Montaż brodzik z kabiną – 1 zestaw
• Montaż baterii do umywalek i kabiny – 5 szt.
• Montaż akcesoriów łazienkowych – 12 szt.
• Wyrównanie tynku -104,00 m2
2. Zakup i montaż drzwi wraz z ościeżnicami – 6 szt.
3. Zakup i montaż systemu sygnalizacji przeciwpożarowej – 1 usługa
4. Zakup i montaż glazury i terakoty na zaprawie cementowej z fugami (na ściany do wysokości 2m w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych zgodnie z rozp MPiPS) -253,00 m2
5. Zakup farb emulsyjnych i dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ścian i sufitów – 845,00 m2
6. Oświetlenie (materiały + robocizna) – 38 szt.
7. Sufity podwieszane (materiały + robocizna)- 193,00 m2
8. Zakup i montaż klimatyzacji – 1 komplet
Dopuszcza się stosowanie rozwiązań równoważnych zgodnych z przepisami sanitarno-epidemiologicznymi.

Część II
1. Zakup armatury:
Umywalka dla dzieci – 2szt.
Umywalka dla dorosłych- 2 szt.
Ustęp dla dzieci -2 szt.
Ustęp dla dorosłych- 1 szt.
Spłuczki do ustępów – 3 szt.
Brodzik z kabiną – 1 komplet
Baterii do umywalek i kabiny – 5 szt.
2. Zakup do kuchni:
Bateria – 1 szt.
Syfon – 1 szt.
Zlewozmywak – 1 szt.
Część III
1. Blat gastronomiczny- ok. 350 cm
2. Zestaw szafek kuchennych – 1 komplet
Komplet 4 praktycznych i pojemnych szafek kuchennych ,
wymiary szafki: 120cm x 82cm x 43cm
komplet składający się z :
•2 szafki dwudrzwiowe dzielone
•1 szafka z szufladą dwudrzwiowa
•1szafka wisząca, dwudrzwiowa
Część IV
1.Nawierzchnia placu zabaw z montażem. -125 szt.
Gumowa płyta ochronna na plac zabaw, rozmiar 50x50x3
2. Ogrodzenie placu zabaw z montażem – 30 mb.
Część V
Zakup i montaż
1. Zabezpieczenia na grzejniki – 5 szt.

Kod CPV

45000000-7

Nazwa kodu CPV

Roboty budowlane

Dodatkowe przedmioty zamówienia

Pomocnicze Kody CPV

45400000-1 – Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
39100000-3 – Meble
45442100-8 – Roboty malarskie
45421130-4 – Instalowanie drzwi i okien
45211310-5 – Roboty budowlane w zakresie łazienek
45332400-7 – Roboty instalacyjne w zakresie urządzeń sanitarnych
45112723-9 – Roboty w zakresie kształtowania placów zabaw
44421722-4 – Obudowy bezpieczne

Harmonogram realizacji zamówienia

Umowa na przeprowadzenie prac adaptacyjno-dostosowawczych na warunkach określonych w niniejszym zapytaniu zawarta zostanie w okresie nie dłuższym niż 14 dni od wyłonienia oferenta. Termin realizacji usługi do 08.06.2020r.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Dodatkowe warunki

Oferent przystępując do zapytania ofertowego tj. składając ofertę wpłaci wadium
w wysokości 2000,00 ( dwa tysiące 00/100 złotych) na konto zamawiającego o nr 69 1050 1461 1000 0090 8067 9195 w BANK ING w treści podając nr ogłoszenia. Liczy się data zaksięgowania na koncie zamawiającego. Wadium podlega zwrotowi w terminie 30 dni od zakończenia postępowania ofertowego. W przypadku nie wybrania oferty jest zwracane wraz z ustawowymi odsetkami określonymi w Kodeksie Cywilnym na konto oferenta. Brak wpłaty wadium w terminie określonym w zapytaniu powoduje nieważność oferty. W przypadku wybrania oferty wadium zostanie zwrócone po podpisaniu umowy z wybranym wykonawcą. W przypadku odstąpienia od umowy przez Oferenta wadium nie podlega zwrotowi.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

1.Zamawiający wymaga złożenia w Ofercie następujących oświadczeń i dokumentów,
a mianowicie:
oświadczeń Oferenta, że nie zachodzą okoliczności wyłączające go z ubiegania się
o zamówienie, w szczególności:
wobec Oferenta nie wszczęto postępowania upadłościowego, ani nie ogłoszono jego upadłości,
Oferent nie zalega z opłacaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne,
Oferent nie jest osobą fizyczną prawomocnie skazaną za przestępstwo popełnione
w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego lub za inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych,
Oferent nie jest osobą prawną, której urzędujących członków władz skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego albo inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych,
Oferent znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej niezakłóconą realizację zamówienia,
Oferent nie jest powiązany osobowo ani kapitałowo z Zamawiającym.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji
pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa
w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli
2. Dokumenty o których mowa w rozdziale X punkt 1 należy przedstawić w formie oświadczenia podpisanego przez osobę uprawnioną do reprezentowania Oferenta.
3. Zamawiający dokona sprawdzenia spełnienia przez Oferenta wymogów określonych
w zapytaniu ofertowym w zakresie kompletności i jakości oferty , a mianowicie pod uwagę będą brane oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego, zawierające komplet ważnych oświadczeń i dokumentów wymaganych w niniejszym zapytaniu ofertowym; oferent ponosi negatywne konsekwencje nie przedłożenia kompletnej oferty, zgodnie z wymogami zapytania ofertowego i Kodeksu cywilnego.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo szczegółowego sprawdzenia stanu faktycznego
z przedłożonymi dokumentami i oświadczeniami, w tym również poprzez wezwanie Oferenta do wyjaśnienia treści dokumentów lub przedłożenia dodatkowych dokumentów.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji
1.Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która otrzyma największą liczbę punktów (100%=100 pkt) wyliczonych na podstawie ustalonej wagi punktowej
2. Liczba punktów przyznana każdej z ocenianych ofert obliczona zostanie wg poniższego wzoru:
LP = C + K +G
gdzie:
LP – łączna liczba punktów przyznanych Ofercie,
C – liczba punktów przyznanych Ofercie w oparciu o kryterium – cena
K – liczba punktów przyznanych Ofercie w oparciu o kryterium – klauzula społeczna
G – liczba punktów przyznanych Ofercie w oparciu o kryterium – gwarancja
Cena (wartość) całkowita oferty brutto przy zachowaniu wszystkich parametrów wskazanych przez zamawiającego.
Wartość: 70% =70 pkt.
Punkty za kryterium „Cena” zostaną obliczone według wzoru:
cena brutto oferty najtańszej
————————————-x 70 pkt = liczba punktów w danym kryterium
cena brutto oferty badanej
Klauzula społeczna -punkty zostaną przyznane na podstawie oświadczenia (dołączonego do Zapytania ofertowego) zawierającego informacje czy i w jaki sposób przy realizacji Zamówienia będą stosowane klauzule społeczne.
Wartość: 10%=10pkt
Punkty za kryterium „Klauzula społeczna” przyznawane będą na podstawie oświadczenia Wykonawcy za zagwarantowanie spełniania kryterium określonego jako klauzula społeczna.
W związku z wymogami w zakresie uwzględniania aspektów społecznych w ramach niniejszego postępowania Zamawiający określa w ramach pozacenowych (pozakosztowych) kryteriów oceny ofert – aspektów społecznych, w tym integracji zawodowej i społecznej
osób, o których mowa w art. 22 ust. 2 pzp.
Klauzula społeczna -punkty zostaną przyznane na podstawie oświadczenia (dołączonego do Zapytania ofertowego) zawierającego informacje czy i w jaki sposób przy realizacji Zamówienia będą stosowane klauzule społeczne.
Wartość: 10%=10pkt
Punkty za kryterium „Klauzula społeczna” przyznawane będą na podstawie oświadczenia Wykonawcy za zagwarantowanie spełniania kryterium określonego jako klauzula społeczna.
W związku z wymogami w zakresie uwzględniania aspektów społecznych w ramach niniejszego postępowania Zamawiający określa w ramach pozacenowych (pozakosztowych) kryteriów oceny ofert – aspektów społecznych, w tym integracji zawodowej i społecznej
osób, o których mowa w art. 22 ust. 2 pzp. Zamawiający w toku oceny ofert przyzna dodatkowe punkty oferentom, którzy zobowiążą się do realizacji przedmiotu zamówienia z wykorzystaniem przynajmniej jednej nowozatrudnionej osoby, która należy do przynajmniej jednej z niżej wymienionych grup”:

1) osób niepełnosprawnych w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji
zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. poz.
721, z późn. zm.);
2) bezrobotnych w rozumieniu ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i
instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 645, 691 i 868);
3) osób pozbawionych wolności lub zwalnianych z zakładów karnych, o których mowa w
ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny wykonawczy (Dz. U. poz. 557, z późn.
zm.), mających trudności w integracji ze środowiskiem;
4) osób z zaburzeniami psychicznymi w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o
ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2016 r. poz. 546);
5) osób bezdomnych w rozumieniu ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.
U. z 2015 r. poz. 163, z późn. zm.);
6) osób, które uzyskały w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę
uzupełniającą, o których mowa w ustawie z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu
cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2012 r. poz. 680, z
2013 r. poz. 1650, z 2014 r. poz. 1004, z 2015 r. poz. 1607 oraz z 2016 r. poz. 783);
7) osób do 30. roku życia oraz po ukończeniu 50. roku życia, posiadających status osoby
poszukującej pracy, bez zatrudnienia;
8) osób będących członkami mniejszości znajdującej się w niekorzystnej sytuacji, w
szczególności będących członkami mniejszości narodowych i etnicznych w rozumieniu
ustawy z dnia 6 stycznia 2005 r. o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku
regionalnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 573 oraz z 2016 r. poz. 749).
Wymagane jest zatrudnienie pracownika na podstawie umowy o pracę w wymiarze
adekwatnym do wykonywania usługi będącej przedmiotem zapytania (minimum ¼ etatu)
przez minimum 18 miesięcy obowiązywania umowy.
Na etapie oceny ofert spełnianie kryterium badane jest na podstawie oświadczenia
Wykonawcy według wzoru „Oświadczenie o spełnianiu kryterium dot. klauzuli społecznej”.
W okresie realizacji zamówienia Wykonawca zobowiązuje się do udostępnienia w każdym
czasie dokumentacji niezbędnej do weryfikacji spełniania kryterium (dokumentów
poświadczających zatrudnienie pracownika na podstawie umowy o pracę oraz
poświadczających status osoby zatrudnionej). W przypadku gdy w wyniku kontroli spełniania
kryterium Wykonawca nie udowodni jego faktu jego spełniania Zamawiający ma praw
naliczyć karę umowną w wysokości 15% wartości przedmiotu zamówienia (wysokość
proporcjonalna do wagi kryterium).
3. Gwarancja wykonanej usługi:
0-12 – 0 pkt
powyżej 12-24 – 10 pkt
powyżej 24 – 20 pkt
Maksymalna liczba punktów do zdobycia, będąca sumą punktów uzyskanych za poszczególne kryteria oceny, w przedmiotowym postępowaniu wynosi: 100% = 100 pkt

Zamawiający – Beneficjent

Nazwa

FREEDOM PLACE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Adres

97-340 Mierzyn

łódzkie , piotrkowski

Numer telefonu

733486999

NIP

7712884619

Tytuł projektu

Żłobek Gucio

Numer projektu

RPLD.10.01.00-10-C015/18-00